مقاله متنی مفهوم تعهد

مفهوم تعهد

سالانیک تعهد را حالتی می‌داند که در آن فرد «با اعمال خویش و از طریق این اعمال اعتقاد می‌یابد که به فعالیت‌هایش تداوم بخشد و مشارکت خود را در انجام دادن آنها حفظ کند، یعنی تعهد زمانی واقعیت می‌یابد که فرد نسبت به رفتار و اقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی می‌کند» (برهانی، ۱۳۸۱).

«تعهد یکی از عناصر محوری هر گونه اجتماع است و از لحاظ مفهومی در هر مورد از تعهد نوعی ضرورت وجود دارد؛ ضرورت برای کسی در انجام دادن چیزی». رهیافت پارسونزی درباره تعهد و منشا آن این است که تعهد نوعی علاقه و دلبستگی عاطفی است و پیش شرط آن وجود نوعی «دیگری» است و نیز ایجاب می‌نماید که در جامعه انسجام عام و وفاق تعمیم یافته وجود داشته باشد تا چنین احساس تعلق و علاقه ای قابل تصور باشد (چلبی، ۱۳۷۵: ۲۷۷).

تعهد از نظر لغوی عبارت از به‌کار گرفتن کاری، به‌عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن و در اصطلاح عبارت است از:

  • عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛
  • عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع؛
  • تقبل یا عهده­دار شدن انجام کاری در آینده (صادقی فر، ۱۳۸۶).

(پورتر [۲]،۱۹۷۴) و همکاران وی تعهد سازمانی را همسان‌سازی و پیوند به آن تعریف می‌کنند؛ که از سه عامل زیر تشکیل می­شود:

  • قبول داشتن سازمان و پذیرش اهداف آن؛
  • آمادگی برای بذل کوشش قابل توجیه بیشتر؛
  • علاقه­مندی به حفظ عضویت در سازمان (مرتضوی، ۱۳۷۹).

تعهد سازمانی عبارت از میزان نسبی همانندسازی با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان که می­تواند حداقل به­وسیله سه عامل مشخص شود:

  • اعتقاد راسخ به ارزش­ها و اهداف سازمان
  • تمایل به تلاش بیش­تر در راه تحقق اهداف سازمان.
  • تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان (صادقی‌فر، ۱۳۸۶).

منبع: modir123.com

 

 

62 بازدید