مسئولیت کنترل ساختار های رسمی

مقاله متنی مسئولیت کنترل ساختار های رسمی

کنترل ساختار های رسمی

اتخاذ تصمیمات خوب بر عملکرد مدیریتی تاثیر گذار است و همچنین سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت می تواند بر تصمیم گیری خول تاثیر گذار باشد (چنهال و مریس 1986). مشخصه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت که برای تصمیم گیری نیز مفید هستند آنهایی هستند که دامنه ای گسترده دارند، به موقع هستند و تجمعی و یکپارچه هستند. ارائه به موقع اطلاعات در زمینه اتخاذ تصمیم قبل از؛ از دست رفتن تاثیر اطلاعات، بسیار با ارزش خواهد بود. مدیران با کسب اطلاعات به موقع قادر خواهند بود تصمیم گیری خوبی داشته باشند و اطلاعات سریع و دقیقی را ارئه و همچنین اقدامات مناسب را انجام دهند.

اطلاعات تجمیعی درست می تواند از کسب اطلاعات پرت جلوگیری کند. ارزیابی اطلاعات تجمیعی – مرتبط قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به اطلاعات مجزا شده گسترده  بسیار کارآمدتر و موثر تر است. اطلاعات تجمیعی منعکس کننده هماهنگی خوب بین بخش های سازمان و واحد های فرعی دیگر است. نیاز بیشتری به اطلاعات یکپارچه تر در سطح بالای پیچیدگی های سازمانی وجود دارد. سوپاردیونو در سال 2001 اثبات کرد که دقت بیشتر سیستم های حسابداری، اطلاعات کلی تری را برای تصمیم گیری مدیران فراهم می کند و عملکرد مدیران را افزایش می دهد.

اطلاعات باید دارای مشخصه هایی مانند دامنه وسیع، به موقع بودن و تجمعی بودن را داشته باشد. دسترسی بیشتر به مشخصه های سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت مورد نیاز است و به تصمیم گیری بهتر مدیران کمک می کند.

ساختار مسئولیت کنترل رسمی مرتبط با سطوح واحد های فرعی، با دو چیز در ارتباط است: نقش کنترلی سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت به منظور کنترل رفتار زیر دستان و همچنین استفاده سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت تسهیلات تصمیم گیری. زیر دستان اطلاعاتی را فراهم می کنند که برای تصمیم گیرندگان در زمینه تصمیم گیری کاملا لازم است.

ترجمه مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاریمنبع: Modir123.com