مقاله متنی مدیریت استراتژیک بررسی محیط سازمان

بررسی محیط سازمان

مقاله متنی: مدیریت استراتزیک بررسی محیط سازمان

هر سازمانی در محیطی فعالیت می‌کند که متاثر از خصوصیات و عوامل آن محیط خواهد بود. این محیط شامل دو دسته از متغیرها می‌باشد. دسته اول شامل متغیرهایی است که به صورت مستقل از عملکرد و فعالیت سازمان عمل می‌کند، به عبارت دیگر سازمان در موجودیت آن نقشی ندارد. این دسته از متغیرها را عوامل خارجی می‌ نامیم. دسته دوم متغیرهایی است که حاصل از فعالیت‌ های شرکت و عملکرد واحد های وظیفه‌ ای آن می‌ باشد و یا به عبارت دیگر این متغیرها ناشی از ضعف‌ها و قوت‌های شرکت بوده و مستقیماً از عملکرد سازمان حاصل می‌شود. این دسته از متغیرها را ناشی از محیط داخلی می‌نامیم. [۱۸] در دو بخش آتی، به تفکیک به بررسی این دو محیط خواهیم پرداخت.

تجزیه و تحلیل محیط خارجی

محیط خارجی که در این بخش به بررسی آن می‌پردازیم شامل روندها و رویدادهایی است که از کنترل یک شرکت خارج است. هدف از بررسی عوامل خارجی یا به عبارتی عناصر مستقل از فعالیت‌های شرکت این است که از فرصت‌هایی که می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد و تهدیداتی را که می‌توان از آنها احتراز نمود یک فهرست نهایی تهیه شود. فرصت، یک رویدادی است که می‌تواند به تغییر جهت بهبود در مدل‌های فروش و سود بیشتر منجر شود و لازمه دستیابی به این فرصت‌ها، واکنش استراتژیکی مناسب می‌باشد. تهدید، یک رویدادی است که در صورت عدم واکنش استراتژیکی مناسب موجب حرکت تنزلی و رو به پایین در سهم بازار. وضعیت فروش و سود خواهد شد. این عوامل تاثیرگذار خارجی را می‌توان به پنج گروه طبقه‌بندی کرد:

۱- عوامل اقتصادی
۲- عوامل اجتماعی، فرهنگی، بوم‌شناسی و محیطی
۳- عوامل سیاسی، دولتی و قانونی
۴- عوامل فن‌آوری
۵- عوامل رقابتی

دریافت پرسشنامه 5 نیروی رقابتی پورتردریافت پرسشنامه ۵ نیروی رقابتی پورتر
دریافت پرسشنامه 5 نیروی رقابتی پورتر
دریافت پروپوزال تدوین استراتژی مدل پورتر

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

منبع: Modir123.com

216 بازدید