مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش

مقاله متنی بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش

در سالهای اخیر، شرکتها تلاشهای خود در حوزههای مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش را یکپارچه سازی کرده اند زیرا متوجه شده اند که مدیریت دانش نقش کلیدی در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ایفا می کند. شناسایی مشتریان دارای ارزش بالا، کار و دانش پیچیده ای است، زیرا نیاز به تعیین طیف وسیعی از اطلاعات شخصی درمیان مشتریان کنونی دارد. فنآوری می تواند کمک کند اما مدیریت دانش قدرت پردازش اطلاعات جهت استفاده موثر از فن آوری را به ما می دهد. ارتباط با مشتریان، نیاز به یک درک قوی از تبادل دانش نهان دارد، و پیش بینی نیازهای جدید مشتریان مهارت با استفاده از روش های آماری همراه با فن آوری، می تواند برآورده شود اما تنها هنگامی می تواند بسیار خوب انجام شود که ابعاد تبادل دانش ضمنی و همکاری نیز پیاده سازی گردند.

مدیریت ارتباط با مشتری در مورد مدیریت دانش مشتری برای درک بهتر و خدمت رسانی بهتر به آنها است. مدیریت ارتباط با مشتری قطعا مربوط به نظم و انضباط مدیریت دانش است، به این ترتیب، وجود به روز رسانی کافی و به طور مداوم در دانش مشتری برای یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری موثر بسیار مهم است. با توجه به نقش مهمی که سیستمهای مدیریت دانش مشتری محور، در حال حاضر در محیط کسب و کار ایفا مینمایند، فقدان یک چارچوب ساده و کلی برای ادغام کارکردهای مدیریت ارتباط بامشتری سنتی با مدیریت و کاربرددانش مرتبط بامشتری وجوددارد.

علاوه براین، همانند ذبله، ما مدیریت دانش را به عنوان زیر فرآیند اصلی مدیریت ارتباط بامشتری، میدانیم زیرا برای مدیریت موثر مدیریت ارتباط بامشتری، شرکتها باید قابلیت های مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش مشتری را توسعه دهند. ازآنجا که تقلید از این ظرفیت ها دشوار است، آنها می توانند به یک منبع مزیت رقابتی تبدیل گردند.

 

ترجمه مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتریمنبع: Modir123.com