مدل پذیرش تکنولوژی (مدل پذیرش تکنولوژی) بکارگرفته شده برای بانکداری اینترنتی

مقاله متنی مدل پذیرش تکنولوژی بکارگرفته شده برای بانکداری اینترنتی

مدل پذیرش تکنولوژی

هدف ازتوسعه مدل پذیرش تکنولوژی توضیح در مورد اثر ادراکات کاربر درمورد ویژگی های سیستم بر پذیرش IS ازسوی کاربر بود. مدل پذیرش تکنولوژی بر اساس تئوری مدل TRA فیشبین و اجزنز عمل می کند. مدل TRA مدلی عمومی است که پیشنهاد می کند، رفتار اجتماعی فرد با توجه به نگرش وی در مورد رفتار تحریک می شود. بر طبق مدل TRA، نگرش فرد در مورد رفتار تابع عقاید و باورهای وی در مورد پیامدهای رفتار و ارزیابی پیامدهای مذکور می باشد.

مدل پذیرش تکنولوژی ازروابط سببی مدل TRA برای توضیح در مورد رفتار پذیرش IS فرد استفاده می کند. مدل پذیرش تکنولوژی نشان می دهد که دو عقیده خاص، به نام سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده بیشتر ازعوامل دیگر با پذیرش IS در ارتباط می باشند. داویس سودمندی ادراک شده را این گونه تعریف نمود: درجه باور فرد به اینکه استفاده از سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود می بخشد و سهولت استفاده ادراک شده را این گونه تعریف نمود: درجه باور فرد به اینکه استفاده از سیستم خاص، بدون تلاشهای فیزیکی و ذهنی خواهد بود. همگام با مدل TRA، مدل پذیرش تکنولوژی اظهار می دارد که دوعقیده مذکور نگرش مربوط به استفاده از  IS را تعیین می کنند. قصد رفتاری استفاده از آن تحت تسلط نگرش مربوط به استفاده از IS می باشد. بالاخره، قصد رفتاری استفاده از آن منجر به استفاده حقیقی از IS می شود.

اگرچه بسیاری از مطالعات انجام شده در مورد اعتبار مدل پذیرش تکنولوژی در میان طیف وسیع IS توضیح داده است، اما مدل پذیرش تکنولوژی فاقد کانون توجه وظیفه و کار می باشد. یکی از ساختارهای اصلی مدل پذیرش تکنولوژی، به نام سودمندی ادراک شده، مفهوم وظیفه را به طور ضمنی لحاظ می کند.

ترجمه تاثیر اعتماد مشتری بر پذیرش بانکداری اینترنتیمنبع: Modir123.com