مدل مربیگری آچیو

مقاله متنی مدل آچیو (Achieve Model)

بهره وری

امروزه مباحث پیرامون بهره وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور باز کرده است. در صحنه پرتنش رقابت جهانی و سیر پرشتاب فن آوری، این سیاست گذاران و مدیران افزایش بهره وری را گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می دهند. بهره وری عبارت است از بدست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی و … به منظور اتقاء رفاه جامعه به گونه ای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه تر.

از مشکلاتی که در فرآیند مدیریت مدیران رایج است می توان اذعان نمود که اغلب مدیران سازمان ها تمایل به ارزیابی کارایی کارکنان و بهره وری کارکنان سازمان جهت پیشرفت و موفقیت و سودآوری سازمان دارند و به این امر پی ببرند که چه مشکلاتی بر عملکرد کارکنان را تحت تاثیر می گذارد. با توجه به این امر مهم باز هم مدیران در کمک به کارایی کارکنان خود در حل و مشکلاتی که برای آنان وجود دارد توانمند نیستند.

مدل آچیو

به منظور ارزیابی موثر و حل این نقطه ضعف مدیران مدل آچیو با هدف کمک به مدیران به تعیین اینکه چرا مشکلات رخ می دهد و برای حل آن از استراتژی تغییر مانند توسعه سازمانی استفاده شود مورد استفاده اکثر مدیران در سازمان های مختلف قرار می گیرد.

مدل آچیو در کل هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد را بصورت مجذا دارد این متغیرها به شرح ذیل می باشد:

(1) انگیزه، (2) توانایی، (3) درک، (4) حمایت سازمانی، (5) مناسب بودن محیط زیست، (6) بازخورد و (7) اعتبار.

اکثر پژوهشگران داخلی برای سنجش بهره وری در سازمان از مدل و پرسشنامه آچیو بهره می برند. زیرا این مدل معتبر و تمامی آیتم ها برای سنجش بهره وری سازمان را دارا می باشد.

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gif دریافت پرسشنامه مدل آچیو