مقاله متنی رایگان مزایای زنجیره تامین ناب

مقاله متنی مزایای زنجیره تامین ناب

مزایای زنجیره تامین ناب

مزایای زنجیره تامین ناب

در پژوهشی که انجام شده توسط یانگ و همکارانش (۲۰۱۱) مزایای سازمان ناب در مقایسه با سازمان های تولید انبوه شامل موارد زیر است:

سازمان های ناب در مقایسه با سازمان های تولید انبوه، قادرند محصولات را با هزینه پائینتر و با کیفیت بالاتر تولید کنند.

سازمان های ناب می توانند محصولات جدید را با استفاده از JIT و TQM با سرعت بالاتری به بازار معرفی کنند.

تفکر زنجیره تأمین ناب که همزمان با تفکر تولید ناب به وجود آمد، ابتدا در ژاپن شکل گرفت و اجرا شد. در این روش، تأمین کنندگان براساس قیمت پیشنهادی انتخاب نمی شوند بلکه اساس انتخاب آنها سابقه همکاری و تجربه عملکرد آنهاست.

در یک زنجیره تأمین ناب به بهبود مستمر فعالیت هایی توجه می گردد که از آن طریق بتوان عملیاتی را که در طول یک زنجیره تأمین ایجاد ارزش افزوده نمی کند را حذف نمود. به همین منظور فعالیت هایی صورت می گیرد که از آن طریق می توان زمان های تأمین را کاهش، تولید اقتصادی را افزایش، هزینه ها را کاهش و سودآوری را بالا برد.

با توجه به بحث زنجیره تأمین و تفکر ناب، می توان از طریق فرایند ناب سازی، برخی مشکلاتی را که در سرتاسر این زنجیره ایجاد می شود به حداقل رساند. یکی از تغییرات مهمی که در مدیریت زنجیره تأمین بعد از فرایند ناب سازی رخ می دهد تغییری است که در بخش توزیع اتفاق می افتد. باید توجه داشت که بخش توزیع در برگیرنده حجم عمده ای از فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین است  (اعتمادی و کسرایی، ۱۳۹۳). در یک سیستم ناب، نباید هیچ گونه ضایعاتی وجود داشته باشد. سفرها، موجودی، ماشین ها و کارکنان بیکار انواع مختلفی از ضایعات هستند. فرآیند نابسازی فرآیندی است که در آن ضایعات شناسایی و حذف می شوند.

 

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

197 بازدید