مقاله متنی عوامل مؤثر بر زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب

در زمینه زنجیره تأمین ناب کارهای بسیاری انجام شده است، با مطالعه کارهای انجام شده درزمینه زنجیره تأمین ناب، مؤلفه های مربوط به این پارادایم استخراج شده است، از این جمله می توان به کارهای زیر اشاره کرد:

ساکاکیبارا و همکارانش (1997) اعتقاد دارند می توان با استفاده از دسته های مدیریت کیفیت جامع و مدیریت منابع انسانی در رفع موانع موجود در راه بهبود عملکرد مانند سطح موجودی، تحویل به موقع و کاهش زمان تکوین محصول تأثیرگذار بود درحالی که در این زمینه تأثیرات دسته های تولید به هنگام و نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع بسیار ناچیز می باشد. در تحقیقی دیگر که توسط پانیزولو (1998)، انجام شد به حوزه ها و برنامه های نابی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین حوزه ناب شدن شرکت ها، مدیریت ارتباطات بیرونی (تأمین کنندگان و مشتریان) بوده که این حوزه حتی از عملیات های درونی شرکت نیز مهم تر می باشد.

برخی از محققین نیز تأثیر به کارگیری برخی ابزارها و مؤلفه ها نابی را بر خروجی های یک شرکت ناب بررسی نموده اند. کوآ و همکارانش (2000) اعتقاد دارند هر چهار دسته مدیریت کیفیت جامع، مدیریت منابع انسانی، تولید به هنگام بر روی اختلاف به وجود آمده درزمینه کیفیت و تحویل به موقع محصولات مؤثر می باشند اگرچه تأثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت منابع انسانی محسوس تر و بیشتر از دودسته دیگر می باشد، وایت و پری باتوک (2001) استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت را در بهبود کیفیت، بهره­وری و سطح ذخایر در سیستم های تولیدی تکرارشونده مؤثر دانسته اند. از طرف دیگر آن ها کارگران چندوظیفه ای را در بهبود زمان تکوین محصول، بهبود کیفیت و بهره وری تأثیرگذار و همچنین استفاده از کانبان را در بهبود زمان تکوین محصول و کیفیت مفید دانسته اند.

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازجمنبع: Modir123.com