مقاله زنجیره های تأمین ترکیبی

زنجیره های تأمین ترکیبی

زنجیره های تأمین ترکیبی

سازمان ها باید به فشارها و نوسانات واقعی بازار پاسخ دهند. امروزه در محیط کسب وکار، چالش بر سر ترکیب و ادغام چهار پارادایم ناب، چابک، ارتجاعی و سبز می باشد. دسته بندی صنایع یا حتی یک سازمان واحد به پارادایم های ذکرشده ممکن است سخت باشد.

در ادامه به بررسی زنجیره های تأمین ترکیبی می پردازیم:

راهبرد های کلیدی زنجیره تأمین در حوزه های تجاری و صنعتی در دو دهه اخیر، سه راهبرد ناب، چابک و ناب چابک می باشند. در دهه 80 میلادی، تفکر ناب توجه بسیاری را در محیط تجاری به خودجلب نمود و بعداز آن در دهه 90، تولید چابک به عنوان یک راهبرد جدید ظهور کرد. به عبارت دیگر ناب بودن پیش نیاز چابکی است، اما برای چابک شدن تا اندازه ای ناب هستیم که به چابکی ضرر نرساند، نه اینکه تمام اصول ناب را به طور کامل پیاده نماییم. در ضمن چیزی که در محیط ناب به عنوان ضایعات تلقی می شوند و بایستی حذف شوند، در محیط چابک، عاملی مطلوب و ضروری انگاشته شوند. بدین معنا که طیف فرآیندهای ایجادکننده ارزش افزوده در محیط چابک، گسترده تر از محیط ناب می باشد.

به عنوان مثال می توان به موجودی اضافی اشاره نمود که در محیط ناب به عنوان ضایعات تلقی شده و باید از محیط عملیاتی حذف شوند درحالی که در محیط چابک این تلقی موردقبول نیست.  یک زنجیره تأمین ناب با کاهش هزینه، سودآوری را بیشینه می کند، درحالی که زنجیره تأمین چابک، سودآوری را با فراهم آوردن همان چیزی که مشتریان تقاضا نموده اند بیشینه می نماید.

راهبرد زنجیره تأمین ناب چابک، هم مسئله کاهش هزینه و هم افزایش کارایی را در نظر داشته و هم از توانایی پاسخ گویی سریع و مؤثر به نیازهای متغیر مشتریان، برخوردار است (جعفرنژاد و همکاران، 1389).

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com