مقاله متنی رایگان زنجیره تامین ناب

مقاله متنی زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب

توصیف ووماک و جونز (۱۹۹۶) از زنجیره تامین ناب که زنجیره ای بدون ضایعات است، در بخشی از کتاب آن ها با عنوان تفکر ناب ارائه گردید. آن ها معتقدند زنجیره تامین ناب عبارت است از حاکم کردن اصول و تفکر ناب در پایین و بالای جریان ارزش، یعنی نه تنها تفکر و اصول ناب باید به کل زنجیره تسری یابد، بلکه باید از مرزهای سازمان فراتر رود تا در مجموع کل جریان ارزش در زنجیره تامین بهینه شود. رویکرد زنجیره تامین ناب نیز به سازمان ها و کسب و کار ها کمک می کند تا با استفاده از فلسفه بهبود مستمر و با به کارگیری فرهنگ و کار گروهی، اتلاف های موجود در فرآیند ها را شناسایی، تحلیل و سپس حذف کنند (آقایی و همکاران، ۱۳۹۳).

زنجیره تامین ناب، حاصل بهبود تلاش های مستمری است که بر رفع ضایعات و مراحل اضافی یا بی ارزش در امتداد زنجیره تامین تمرکز دارد. کاهش زمان راه اندازی و افزایش راندمان تولید داخلی، کاهش هزینه ها، افزایش سود آوری و انعطاف پذیر در امر تولید، از موارد کاربردی دیگر این رویکرد می باشد (واندر مبز و همکاران، ۲۰۰۶). عملکرد الگوی ناب براساس حجم بالا، تنوع کم و تقاضای قابل پیش بینی و مطمئن، در نظر گرفته می شود. در مقابل، در تنوع بالا و زنجیره تامین بی ثبات، که طی آن نیاز مشتری اغلب غیر قابل پیش بینی است، سطح بالا تری از چابکی مورد نیاز است (آگراول و همکاران، ۲۰۰۷).

زنجیره تأمین ناب عبارت است از تلاش برای بهبود مستمر که بر حذف ضایعات یا مراحل بدون ارزش افزوده در طول زنجیره تأمین تمرکز می کند. بازده تولید داخلی و کاهش زمان راه اندازی، توانمند ساز های تولید به مقدار کم، کاهش هزینه، سود دهی و انعطاف پذیری تولید هستند (واندر مبز و همکاران، ۲۰۰۶).

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

59 بازدید