مقاله اهداف یکپارچه سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز

اهداف یکپارچه سازي رویکردهاي ناب

اهداف یکپارچه سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز

مبادله بین پارادایم های مدیریتی زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور و سبز، می تواند به زنجیره تأمین برای کارامدتر شدن، پایداری و ساده و مؤثر بودن کمک کنند. ناب بودن در زنجیره تأمین، باعث افزایش سود از طریق کاهش هزینه می شود در حالی که چابک بودن، سود را از طریق تولید دقیق همان چیزی که مشتری می خواهد، افزایش می دهد (بوران و همکاران، 2009).

زنجیره تأمین تاب آور ممکن است منجر به کاهش هزینه ها نشود ولی توانایی انطباق با شرایط کاری غیرمطمئن را دارد (آزویدو و همکاران، 2011). همچنین شیوه های سبز برای حصول اطمینان از رعایت مسائل زیست محیطی مهم اهمیت فراوانی دارد. و زنجیره تأمین سبز به دنبال سود اقتصادی است درحالیکه مقررات زیست محیطی رعایت شده، آسیبهای زیست محیطی به حداقل رسیده باشد (سیرواستاوا و همکاران، 2007)

هر یک از چهار رویکرد اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، دارای مزایا و کاستی هایی می باشند. بهره گیری از مزایای این رویکردها و برنامه ریزی در جهت حذف معایب هر کدام، هدف اصلی در یکپارچه سازی رویکردهای چهارگانه زنجیره تأمین می باشد که پتانسیل ایجاد ارزش را در زنجیره تأمین افزایش می دهد.

ویژگی های الگوهای چهارگانه زنجیره تأمین

در جدول (2-8)، خواص زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور و سبز بر اساس هدف، تمرکز تولید، نوع اتحاد، ساختار سازمانی، مشارکت تأمین کننده، راهبردهای موجودی، زمان سفارش دهی، طراحی محصول، غنی سازی اطلاعات، مورد بررسی قرار می گیرد تا شناخت بهتری نسبت آنها بدست آید.

جدول (2-8): مقایسه بین الگوهای ناب، چابک، تاب آور و سبز (آقاجانی و همکاران، 1395)

هدف ناب: تمرکز بر کاهش هزینه و تاب آوری، برای محصولات در سترس، از طریق حذف مداوم ضایعات یا فعالیت های بدون ارزش افزوده

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com