مقاله متنی خلق ارزش مشتری مشتریان (CCCV) و ابعاد آن

خلق ارزش مشتری مشتریان (CCCV) و ابعاد آن

مقاله متنی خلق ارزش مشتری مشتریان (CCCV) و ابعاد آن

خلق ارزش مشتری مشتریان

تحقیقات قبلی نشان می دهد که دو شیوه وجود دارد که مشتریان می توانند به ارزش برند خلق مشترک شده شرکت ها کمک کنند: از طریق توانایی و از طریق تمایل. بنابر این، مقیاس CCCV باید هر دو دسته را پوشش دهد.

توانایی مشتری برای خلق مشترک ارزش برند بر اساس گزارشات در زمینه بازاریابی مشارکتی مشتری صورت می پذیرد. این اشاره به مشارکت داوطلبانه مشتری برای مشارکت در فعالیت های برند سازی برای یک شرکت دارد. هارملینگ و همکاران در سال ۲۰۱۷ این رویکرد را به صورت منابع مربوط به مشتری بیان کردند که شامل دانش مشتری، متقاعد سازی، سرمایه و مهارت ها، خلاقیت، ارتباطات / شبکه-دارایی بیان کردند که دارایی های ملموس و ناملموسی هستند که شرکت برای درک و پیاده سازی استراتژی هایش از آن استفاده می کند. (بارنی و آریکان ۲۰۰۱). ایده اساسی این است که مشتریان چیزهای مطلوبی داشته باشند، چیزی غیر از پشتیبانی مالی که می تواند در زمینه مشارکت در برند داشته باشد.

تمایل مشتریان به خلق مشترک ارزش برند

تمایل مشتریان به خلق مشترک ارزش برند بر اساس گزارشات مربوط به برند ایجاد شده است و اشاره به انگیزه مشتریان برای مشارکت فعال در فرآیند خلق مشترک ارزش برند دارد و شکلی از کیفیت ارتباط با برند است. که می تواند به صورت شاخص های مبتنی بر مشتری و عمق رابطه بین مشتری وبرند  دارد. (فورنیر ۱۹۹۸). مطابق مدل فورنیر در سال ۱۹۹۸ و در راستای گزارشات در زمینه کیفیت ارتباط، به طورکلی کیفیت ارتباط برند شامل وابستگی های عاطفی و اجتماعی-انگیزشی (عشق و شور) الزامات رفتاری (مانند تعهد) و باور های شناختی حمایتی (مانند اعتماد) است. به طور کلی طبقه بندی منابع تحت مالکیت مشتری مربوط به چیزهایی است که مشتری دارد و شرکت مایل است که آنها را از مشتری کسب کند. به طور خلاصه طبقه بندی انگیزه مشتریان شامل چیزهایی است که مشتری را به سمت فراهم کردن منابع برای یک شرکت سوق می دهد.

همانطور که راماسوامی و اوسکان ۲۰۱۶ مطرح کردند به نظر می رسد که در حال حاضر برند ها به طور فزاینده ای در راستای فعالیت مشترک، فعالیت های ایجاد ارزش برای ک شرکت و همه ذینفعانش و ارزش برند نیز به عنوان یک مقیاس جمعی در ارزش درک شده بوسیله همه ذینفعان در نظر گرفته می شود. با توجه به این دیدگاه و منطق برند (مرز و همکاران ۲۰۰۹)، این پژوهش ارزش برند را به صورت ارزش استفاده درک شده از برند خلق مشترک شده و تعیین شده به صورت جمعی بوسیله همه نقش آفرینان تعریف می شود.

ترجمه مقاله چگونه مشتریان شما در فرآیند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟

 

 

184 بازدید

 برچسب ها: