مقاله متنی رسانه اجتماعی در بازاریابی

مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

رسانه های اجتماعی توجه زیادی را جذب کرده بودند همانطور که بعضی مولفان و اصحاب مربوطه تشویق می شوند تا پتانسیلشان را در پشتیبانی از برند ها (میچالدیو و همکارانش 2011 ؛ یان، 2011)، فروش ها، سرویس مشتری و توسعه محصول (کولنان، مچوق و زوبیلگا، 2010) درک نمایند. بازدید کنندگان رسانه اجتماعی را قابل اعتماد تر از هر نوع اطلاعات دیگر مورد حمایت سازمان می یابند و متعاقبا، به طور فزاینده ای به سمت رسانه اجتماعی تغییر مسیر می دهند تا اطلاعات بیشتری را در مورد محصولات و خدمات بگیرند (فوکس، 2006).  سازمان های بیشتر و بیشتری  با سرمایه سازی در مورد محبوبیت رسانه اجتماعی و اعتماد درک شده اشان دارای رسانه اجتماعی می باشند تا مشتریان را با محصولات و برند هایشان مشغول سازند (مانگولد و فولدس، 2009).

سند تجربی نشان می دهد که پذیرش رسانه اجتماعی می تواند به طور چشمگیری به سازمان های سود برساند. به ویژه، تحقیق اندیشمندانه مشخص می سازد که رسانه اجتماعی می تواند گرایش های برند بالاتر تولید نماید و تمایلات را نسبت به رسانه دیجیتالی سنتی بیشتر جلب می کند (کولینادر و داهلن، 2011).

تبلیغات دهان به دهان در رسانه اجتماعی

رسانه اجتماعی و سایت های شبکه سازی اجتماعی به دلیل پتانسیلشان در پخش پیام های ویروسی بویژه به طور گسترده ای به عنوان ابزار ارتباط بازاریابی (بامچو، اوینگ، ماتر، استیوارد و والاسه، 2008) و تولید تبلیغات دهان به دهان استفاده شده اند (توسوف و همکارانش، 2009). رسانه های اجتماعی درون سازمان ها دارای پتانسیل خلق قابلیت هایی می باشند که می تواند به منابع سودمندی تبدیل شوند که در عوض به مزیت های رقابتی و عملکرد بالا تر منجر گردند (لو 2011؛ لئونیدو، پالیواندا و تودیسیو، 2011).

علی رغم پتانسیل ذکر شده رسانه اجتماعی و نیاز برای دپارتمان های بازاریابی برای گرفتن ارزش خلق شده ازچنین کانال هایی، بازاریاب ها تمایل ندارند تا اثربخشیشان را ارزیابی نمایند (میچالدیو و همکارانش 2011). ادبیات موجود نشان می دهد که سنجه های سنتی برای این محیط دینامیک و بی نهایت تقابلی نامناسب می باشند (هوفمن و فودور، 2010) که ممکن بود تمایل بازاریاب ها را برای عدم تخمین اثربخشی اشان تشریح نماید.

ادبیات موضوعی نقش تبلیغات در تمایل مصرف کننده به خرید

منبع: Modir123.com