مقاله متنی انواع مدیریت منابع انسانی

انواع مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی الکترونیک، بخش بنیادین عملیات منابع انسانی برای مدیریت و کارکنان است و بر هزینه  و تعداد کارمندان تاثیر گذار است. سه نوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک وجود دارد که شامل: عملیاتی، ارتباطی و تبدیلی.

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی عملیاتی، با امور اداری مثلا برای حقوق و دستمزد و اطلاعات پرسنلی کارکنان مرتبط است. اصلاح اطلاعات کارکنان، نگهداری سوابق، حقوق و دستمزد و فرآیند ها و روش های شرکت به اصطلاح وظایف اداری نامیده می شود. استرون‌مایر مشاهده کرد که کارهایی مثل یادگیری الکترونیکی، استخدام الکترونیکی و انتخاب الکترونیکی به منظور بررسی کارایی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند منجر به کاهش تعداد کارکنان و هزینه منابع انسانی، افزایش مسئولیت های اداری و افزایش سرعت انجام فرآیند ها و مسئولیت مدیران خط و کارکنان می شود (بونداروک رول ۲۰۰۶). علاوه بر این، کارمندان نیز می خواهند  از طریق یک وب سایت منابع انسانی و یا نیروی کار اداری، اطلاعات شخصی شان به روز شود (یحیی و عبدالله رشید ۲۰۱۳).

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ارتباطی، می تواند به منابع داخلی و منابع خارجی مدیریت منابع انسانی دسته بندی شود. علاوه بر این، تعریف نسبی استرون مایر از مدیریت منابع انسانی ارتباطی عبارتست از: تعامل و شبکه شدن نقش آفرینان (بازیگران) مختلف. علاوه بر این باندروک و رول در سال ۲۰۰۶ چنین موضوعی را ارائه کردند: فرآیند های کسب و کار بوسیله ابزار منابع انسانی حمایت می شوند. یک انتخاب بین حمایت از استخدام و انتخاب از طریق نرم افزار های مبتنی بر وب و یا استفاده از کاغذ بر پایه (تبلیغات، فرم ها و نامه ها) باید صورت بگیرد (یحیی و عبدالله رشید ۲۰۱۳).

مدیریت منابع انسانی الکترونیکی انتقالی، بالاترین سطح و پیچیده ترین نوع فعالیت و همچنین راهبردی ترین قسمت ماموریت و چشم انداز شرکت است که به فعالیت های منابع انسانی راهبردی مثل مدیریت دانش و هماهنگی های راهبردی مرتبط است. علاوه بر این، این یک مسیر پیشرفت در انتخاب راهبردی شرکت ها از طریق ابزار مبتنی بر وب به منظور تغییر نیروی کار آماده است (یحیی و عبدالله رشید ۲۰۱۳).

 

 

126 بازدید