اندازه گیری عملکرد هتل

مقاله متنی اندازه گیری عملکرد هتل

مطالعات بر عملکرد شرکت ها روش های مختلفی دارد که به درک و اندازه گیری عملکرد می انجامد.  این استدلال می کند که عملکرد چند بعدی نمی تواند به اندازه کافی در مورد عملکرد کافی باشد(راندولف1984). این استدلال نشان می دهد که اندزه گیری مرتب از عملکرد با دقت بیشتری منعکس کننده پیشرفت شرکت می باشد. و به عنوان کیفی تنها با اندازه گیری عملکرد مرتبط با حسابداری ممکن است. بنابراین این مطالعه با استفاده از تعادله کارت امتیازی BSC برای اندازه گیری عملکرد هتل در اقدامات مالی براساس معیارهای مالی بوده است. اما همچنین شامل سه اقدام غیر مالی دیگر نیز می شود.

مشتریان (اقدامات مربوط به مشتریان)

فرایندهای داخلی(اقدامات مربوط به پیاده سازی استراتژی)

آموزش و رشد(اقدامات جهت بهبود محصولات و فرایندها).(کابلان و نورتون 1992).

به طور گسترده در صنایع تولیدی خدمات  BSC استفاده شده است. این مدل نیز به طور گسترده توسط محققین کسبب وکار به عنوان دستیابی به موفقیت در عملکرد مورد تاییدبوده است. علاوه براین اندازه گیری و گزارش دهی و استراتژی به اهداف و شرایط اندازه گیری مهم است. بازرسی مالی،مشتری،فرایند کسب وکارداخلی،آموزش و دیدگاه های رشد تعامل بین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت را ارائه می کند.

در راستای این بحث وو در سال 2007 معتقد بود که ارقام مالی و نتایج ارائه نشده است. بنابراین مدیریت ارتباط با مشتری به تنهایی می تواند به درک کاملی از تاثیر برسد. مدیریت ارتباط با مشتری در ارزیابی نتایج بر عملکرد زمانی به منظور بررسی  BSC بوده است. بنابراین با استفاده از آن یک ابزار مفید برای ارزیابی عملیاتی از کل سرمایه گذاری با استفاده عملکرد BSC انجام می شود. برای خلاصه کردن روش شاخص های غیر مالی برای ارزیابی عملکرد کسب وکار توسط شرکت ارائه می شود که به درک عمیق از عملیات کسب وکار می انجامد.

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gifدریافت پرسشنامه مرتبط

مقاله متنی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتریمنبع: Modir123.com