اعتماد به محیط بانکداری اینترنتی

مقاله متنی اعتماد به محیط بانکداری اینترنتی

اعتماد مشتری

در میان بخش های تحقیقاتی، تعاریف مختلفی از اعتماد مطرح شده است. بر اساس متون منتشر شده در بخشهای مختلف، مکنیگ و چروانی تعریف اعتماد را به چهار تیپ تقسیم کردند: گواهی کتبی دال بر اعتماد، اعتماد سازمانی، عقیده مطمئن،و قصد و نیت مطمئن. مورد اول به میزان گرایش همسان فرد به وابستگی به دیگران در میان موقعیت ها واشخاص مختلف اشاره می کند.

آنها این تیپ اعتماد را عمدتاً از روانشناسی اقتباس کرده اند، که اظهار می دارد، اعمال به واسطه ویژگیهای دوران بچگی قالب گذاری شده اند که با گذشت زمان کم و بیش به صورت ثابت و پایدار درمی آیند. اعتماد نوع دوم بدان معناست که به عقیده شخص شرایط منجر به موفقیت موقعیتی در یک تلاش یا یک بعد از زندگی شخص در جایگاه خاص خود قرار دارند. این تیپ اعتماد عمدتاً از جامعه شناسی اقتباس شده است، که اظهار می دارد اعمال به واسطه فاکتورهای درون شخص تعیین نمی شوند بلکه محیط یا موقعیت است که آنها را تعیین می کند.

مورد سوم به عقیده شخص اشاره می کند مبنی براینکه طرف دیگر دارای یک یا چند ویژگی است که برای او سودمند و مفید می باشد. و بالاخره مورد آخر به تمایل شخص به وابستگی یا قصد وابستگی به طرف دیگر اشاره می کند، هرچند شخص نمیتواند آن نفر را کنترل نماید. موارد سوم و چهارم عمدتاً از روانشناسی اجتماعی اقتباس شده اند که اظهار می دارد تعاملات بین افراد و واکنش های شناختی- هیجانی به این تعاملات، تعیین کننده نوع رفتار می باشد. در این مطالعه، از واژه اعتماد از دیدگاه زودباوری استفاده می کنیم.

اعتماد به عقیده و باور این مسئله اشاره می کند که از قول دیگری در مورد آن می توان استفاده نمود و در مواقع پیش بینی نشده، دیگری به نفع وی عمل می کند.

ترجمه تاثیر اعتماد مشتری بر پذیرش بانکداری اینترنتیمنبع: Modir123.com