مقاله متنی: ادبیات نظری دلبستگی برند

ادبیات نظری دلبستگی برند

ادبیات نظری دلبستگی برند

مفهوم دلبستگی

اما به هرحال ادبیاتی که تا امروز وجود دارد نشان دهنده ی سودمندی های گذشته ی مفهوم دلبستگی در پژوهش بازاریابی صنعتی به منظور توضیح پدیده ی وفاداری به برند می باشد. مطالعات صورت گرفته بر روی اصول اساسی مربوط به بازاریابی رابطه ای بیانگر این موضوع است که وفاداری به برند در خریداران صنعتی در درجه ی اول از طریق تعهد عاطفی آنها توضیح داده می شود. تعهد عاطفی، که به پیوندهای عاطفی افراد با یک سازمان، اشاره دارد، معمولا به عنوان ” دلبستگی عاطفی و یا دلبستگی به سازمان” نام گذاری می شود، زیرا دلبستگی و تعهد عاطفی شبکه ی اسمی یکسانی را در بر می گیرند.

مطالعات نشان می دهد زمانی که خریداران و فروشندگان احساس دلبستگی به یکدیگر داشته باشند، بیشتر تمایل دارند رابطه ی خود را در دراز مدت حفظ کنند،  این احساس عاطفی تاثیر بیشتری بر انگیزش های عقلانی خواهد داشت. پاولسن، با معرفی ساخت و مفهوم دلبستگی در روابط تجاری و نشان دادن نقش آن در پیش بینی وفاداری، رضایت و اعتماد، فراتر از تعهد عاطفی قدم گذاشته است.

مطالعات بالا رابطه ی میان افراد را به عنوان مهمترین واحد تجزیه و تحلیل در نظر می گیرد، جای تعجب نیست که در پژوهش بازاریابی صنعتی، مفهوم دلبستگی در درجه ی اول در سطح رابطه فرمول بندی می شود و دلبستگی را تا سطح برندهای صنعتی و محصولات صنعتی گسترش نمی دهد. به هر حال اگر فرض کنیم که افراد می توانند احساس دلبستگی خود را به سمت تمامی انواع برندها و محصولات بدون در نظر گرفتن ماهیت آنها، پرورش دهند، و اینکه عواطف و ورودی های عاطفی به صورت طبیعی حتی در خریدهای سازمانی محدود می شوند، هیچ دلیلی وجود ندارد که برندهای صنعتی و محصولات صنعتی را به عنوان اهداف بالقوه ی این دلبستگی، استثنا قائل شویم.

 

مقاله دلبستگی به برند و محصول

 

202 بازدید