http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngعنوان مقاله: طراحی مدل ساختاری احساس پشیمانی مصرف‌کننده جهت پیش‌بینی رفتارهای خرید در آینده

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 506 KB

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png منبع: نشریه مدیریت بازرگانی

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

چکیده مقاله

این مطالعه تلاش می‌کند دانش حاضر در زمینه احساس گناه مصرف‌کننده را از طریق پیشنهاد یک مدل ساختاری بررسی کند و در قالب این مدلْ رفتارهای خرید آینده فرد را پیش‌بینی نماید. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی در میان جامعه مصرف‌کنندگان مراجعه‌کننده به مراکز خرید شهر کرمانشاه به اجرا درآمد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد احساس گناه مصرف‌کننده آیلا اوزان و همکاران (۲۰۱۲) با روایی محتوایی 62/0 و پایایی 78/0 بود، و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و آموس تجزیه و تحلیل انجام گرفت و، در نهایت، مشخص شد که بین احساس گناه و خریدکردن، خریدنکردن، تخطی از هنجار‌ها، خود‌سرزنشی، و لذت‌گرایی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین احساس گناه و واکنش‌های مقابله‌ای و نیز بین واکنش‌های مقابله‌ای و پیش‌بینی رفتارهای خرید در آینده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، در مدل نهایی، خریدنکردن دارای بیشترین تأثیر در بروز احساس گناه در مصرف‌کننده بود.
کلیدواژه ها: احساس گناه، پیش‌بینی، رفتار خرید، طراحی مدل، مصرف‌کننده

مقدمه مقاله

گناه احساس منفی خودآگاه است که اغلب کاربران یا متخصصان بازاریابی، به ویژه توزیع کنندگان و آگاهی دهندگان، برای تاثیر گذاری بر رفتار مشتری از آن استفاده می کنند (هاون، 2011). پژوهشگرانی چون هاسی و اسمیت (1996) به بررسی گناه مصرف کننده همراه با پیش زمینه ها و سوابق آن پرداخته اند. از دیدگاه این پژوهش ها، بارزترین نمودهای گناه مصرف کننده شامل مواردی است، که مانند مصرف آنی و یا اجباری، مصرف با انگیزه ی لذت گرایی، و زیاده روی در مصرف (کی وتز، 2006). برخی از تحقیقات دیگر بر انواع و نتایج این احساس بر نگرش مصرف کننده تمرکز کرده اند، و عده ای دیگر بر واکنش مقابله ای مصرف کنندگام در مواجهه با این احساس تاکید دارند.

 

 

مطالب مرتبط