مقاله فارسی رایگان رابطه جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های منتخب دولتی، خصوصی و خیریه شهرستان های همدان و یزد

عنوان مقاله: رابطه جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های منتخب دولتی، خصوصی و خیریه شهرستان های همدان و یزد

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

 فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۱۷۸ KB

شاخه پروپزوال منبع: فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، سال ۱۳۹۰

 دانلود مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله رابطه جو سازمانی و پاسخگویی

مقدمه: پاسخگویی برای سیاست گذاران و مدیران سلامت بسیار با اهمیت است و به معنی تعهد بیمارستان به انجام اقدامات سودبخش برای جامعه میباشد. جو سازمانی درک کارکنان از محیطی است که در آن کار میکنند. جو سازمانی نفوذ بسیاری در عملکرد منابع انسانی دارد. امروزه اداره اثربخش بیمارستان‌ یکی از چالشهای اساسی نظام سلامت هر کشور میباشد. هدف پژوهش بررسی رابطه جو سازمانی و پاسخگوئی در بیمارستانهای همدان و یزد بود.

روش پژوهش: مطالعه حاضر پژوهشی مقطعی و از نوع تحلیلی است که در سال ۱۳۹۲ در شهرهای همدان و یزد انجام شد. جامعه پژوهش شامل کارکنان و بیماران بیمارستانهای منتخب بود. داده ها به وسیله ۲ پرسشنامه جوسازمانی ساسمن و دیپ و پاسخگوئی WHO جمع آوری گردید. پرسشنامه جو سازمانی را کارمندان و پاسخگویی را بیماران تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزار SPSS انجام شد.

جو سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های همدان

یافته ها: آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد در بیمارستان های همدان بین جو سازمانی و پاسخگویی رابطه معنادار نیست(p=0.315)، اما در بیمارستان های یزد جو سازمانی رابطه معنادار با پاسخگویی دارد(p=0.019) و در کل رابطه جو سازمانی و پاسخگویی معنادار نیست(p=0.449).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد جو سازمانی بیمارستانهای مورد بررسی در سطح متوسط بوده و تفاوت معناداری بین بیمارستانها وجود ندارد. اما میزان پاسخگویی بیمارستانهای خصوصی بهتر از دولتی و خیریه بود. این واقعیت لزوم توجه بیشتر مسئولین به اهمیت امکانات و نیروی انسانی بخش دولتی و کمک به بیمارستانهای خیریه جهت ارتقای پاسخگویی و ارائه خدمات با کیفیت تر را می طلبد.

کلیدواژه ها: جو سازمانی،پاسخگویی،بیمارستان،مالکیت بیمارستان

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

220 بازدید