مقاله فارسی رایگان بررسی نقش رسانه های جمعی در ارتقای سطح پاسخگویی سازمان های دولتی

عنوان مقاله: بررسی نقش رسانه های جمعی در ارتقای سطح پاسخگویی سازمان های دولتی

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

 فرمت: PDF

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۱۷۸ KB

شاخه پروپزوال منبع: فصلنامه مدیریت، سال یازدهم، شماره ۳۴ ، تابستان ۱۳۹۳، ص ۵۹-۷۲

 دانلود مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقش رسانه های جمعی در ارتقای سطح پاسخگویی سازمان های دولتی

یکی از ویژگی های نظام های سیاسی مردم سالار، توانایی پاسخگویی آنها در قبال عملکرد خود است. رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی نقش بسیار مهمی در واداشتن حکومت به پاسخگویی بر عهده دارند. به همین منظور هدف اصلی این پژوهش برررسی تاثیر رسانه ها بر ارتقای سطح پاسخگویی سازمان های دولتی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد ۳۲۰ نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند.

روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است، به منظور روایی ابزار سنجش سوالات متناسبی برای هر یک از متغیرهای تحقیق از منابع معتبر استخراج که روائی آن مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت. و پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ ۸۹% به دست آمد، و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از روش های آماری پارامتریک استفاده گردید. و بر اساس یافته های پژوهش رسانه ها می توانند از طریق هدایت و آموزش افکار عمومی، تجمیع خواسته ها و نظارت وآگاهی بخشی در واداشتن سازمان های دولتی به پاسخگوبودن در قبال عملکرد خود به مردم موثر واقع شوند. همچنین یافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانه ای آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه ها بهتر می توانند به وظائف خود عمل کنند. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شده این است که از بین رسانه ها، اثربخشی تلویزیون در ملزم نمودن بخش دولتی به پاسخگوئی در قبال عملکرد خود به مراتب موثر تر از سایر رسانه ها ست.

کلید واژه: پاسخگوئی عمومی، رسانه های جمعی، سازمان های دولتی، مدیریت دولتی

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

138 بازدید