مقاله فارسی اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی

عنوان مقاله: اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی

شاخه پروپزوال رشته تحصیلی: مالی و حسابداری

فرمت: Word

حجم فایل: ۴۸ KB

 منبع: مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای سال بیستم، دوره جدید شماره۵، نیمه اول ۱۳۹۲

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

در این مطالعه رابطه بین سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نقش شاخص­های مختلف حکومت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی ۳۷ کشور آسیایی را در دو دسته کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد بالا در بر می‌گیرد که با توجه به محدودیت شاخص­ها، دوره زمانی شامل سال های۲۰۱۰-۱۹۹۶ می باشد. نتایج بیانگر وجود رابطه مکملی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خصوصی در گروه کشورهای کم درآمد و رابطه جایگزینی در گروه کشورهای با درآمد بالا است. همچنین سرمایه گذاری عمومی و رشد تولید داخلی واقعی اثرات مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص‌های حکومتی، کشورهای آسیا

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ادامه مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شکاف بین منابع پس انداز ملی و نیازهای  سرمایه گذاری و همچنین عدم تعادل بین هزینه ها و درآمدهای ارزی موجب می گردد که این کشورها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و برای تکمیل منابع داخلی به منابع خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد، بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می آید(Tayebi , Babaki, 2008).


[/stextbox]

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

90 بازدید