عنوان مقاله: رابطه خودشیفتگی و مدیریت بحران مدیران

 فرمت: Word

 حجم فایل: 30 KB

 

چکیده

مدیران سازمان ها نقش کلیدی در رویارویی با بحران هایی را دارند که ممکن است موجودیت سازمانشان را تهدید کند. در چگونگی و روش برخورد با بحران، ویژگی های شخصیتی مدیر حائز اهمیت است.  این پژوهش  با هدف بررسی رابطه میان میزان توانایی مدیریت بحران و خودشیفتگی مدیران انجام شد. این مطالعه از حیث روش کمی بوده و با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری كلیه مدیران (مرد و زن) مقطع تحصیلی متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90-1389 بودند (n=404) که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، نمونه ای 222 نفری انتخاب شد.

برای سنجش خودشیفتگی از پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI-16) و برای بررسی میزان توانایی مدیریت بحران از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ی معناداری بین خودشیفتگی و مدیریت بحران وجود ندارد. به عبارت دیگر، میزان بالا یا پایین خودشیفتگی با میزان توانایی مدیریت بحران مدیران رابطه ندارد. به نظر می رسد یکی از عوامل مهمی که بر این یافته تأثیر گذاشته است، مدیریت متمرکز آموزش و پرورش باشد. طبق این دیدگاه، تمام برنامه ها و اقدامات باید مورد تأیید مقامات بالاتر باشد. در چنین شرایطی، دور از ذهن نخواهد بود که ویژگی های شخصیتی مدیران مجال کمتری جهت تأثیرگذاری در تدوین برنامه ها و برنامه ریزی برای بحران ها پیدا کند.

کلید واژگان: خودشیفتگی، مدیریت بحران، ویژگی شخصیتی

مديريت بحران مديران

رویدادهای مهم دهه های اخیر در جهان نشان می دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان ها به عنوان عامل بروز بحران ها بوده است. علاوه بر بحران های بزرگی مانند جنگ ها، بلایای طبیعی، رویدادهای مهم سیاسی كه در جهان رخ داده و می دهد (یقین لو و خلیلی عراقی، 1383) در سطوح كوچكتر نیز همه روزه ما درباره سازمان هایی كه با مسایلی مانند شكایت، اخراج، ورشكستگی، خشونت و مانند این روبرو می شوند، مطالبی می شنویم یا می خوانیم (كینگ ، 2007).

در حیطه ی تئوری های سازمانی، از ویژگی هایی چون تغییر، پیچیدگی و غیر قابل پیش بینی بودن به عنوان امری ذاتی در سازمان های امروزه یاد می شود و این بی ثباتی در محیط، به طور اجتناب ناپذیری منجر به بحران می گردد. بحران، به تعبیرهای گوناگون به عنوان یك فاجعه، بلای ناگهانی، مشكل و تهدید توصیف شده است (اوسیلاجا ، 2008). بحران وضعیتی است كه نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را مختل كرده و پایداری آن را بر هم می زند (یزدان پناه، 1381).

تعریف عملیاتی درباره بحران

پیرسون و كلایر (1998) یك تعریف عملیاتی درباره بحران ارایه كرده اند: «بحران، رویدادی با احتمال بروز كم اما تأثیرگذاری بالا است كه حیات و بقای سازمان را تهدید می كند و با ویژگی هایی كه عبارتند از؛ مبهم بودن علت، مبهم بودن تأثیر آن و نیز مبهم بودن ابزار حل آن و این اعتقاد كه اخذ تصمیم درباره آن، باید به سرعت انجام شود، مشخص می شود». (كریستن سن، 2009، 10). چگونگی برخورد و واكنش یك سازمان و رهبران آن در برابر بحران ها، نه تنها می تواند بر سطوح پایین سازمان تأثیر بگذارد، بلكه بر وجهه ی كلی و شهرت آن سازمان هم تأثیرگذار است (كینگ، 2007).

خودشیفتگی

ماكوبی به عنوان یک مشاور و روانشناس قویاً از این مطلب طرفداری می كند. او بیان می كند كه امروزه این جهانِ پر از هرج و مرج و آشوب، وجود رهبرانی را الزامی می سازد كه به عنوان نوآوران بزرگ و عالی، نقش پایه و اساسی محكم را برای سازمان ها بازی كنند تا سازمان ها بتوانند تغییری در روند كُند تحولات و نوآوری ها ایجاد كنند.

این رهبران، كه ماكوبی به آنها عنوان «خودشیفته های مولد و اثربخش» را نسبت می دهد، برای فهمیدن و پی بردن به آینده تلاش نمی كنند، آنها آینده را می سازند و به آن شكل می دهند. آنها مدیران ارشد تحول آفرینی هستند كه در روابط عمومی، رهبرانی ضعیف، اما دارای شخصیت های مهیج می باشند (روسن سال و پتینسكی 2006).
بنابراین، از آنجا که پژوهش ها نشان داده است خودشیفتگی در بین مدیران عالی سازمان ها بسیار رایج است (قلی پور و همكاران، 1387)، آگاهی از درجه و میزان این امر در مدیران سازمان های آموزشی حایز اهمیت است. از سوی دیگر چنان که گفته شد یكی از نقش-های كلیدی هر رهبر به عنوان مقامی كه در رأس سازمان قرار دارد، مقابله اثربخش با بحران هایی است كه هر لحظه احتمال دارد حیات و اعتبار سازمان را به خطر بیاندازد و ادامه فعالیت آن را مختل سازد.

پروژه های مدیریت استراتژیک

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225