مقاله فارسی بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی

عنوان مقاله: بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن (مطاله ی موردی: استان مازندران)

نویسنده: اسماعیل محمدی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

 فرمت: Word

حجم فایل: ۵۹۸ KB

 منبع: محمدی, اسماعیل، ۱۳۹۴، بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن ( مطاله ی موردی: استان مازندران)،چهارمین کنفرانس توسعه ملی پایدار، تهران

 

چکیده بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن

مفهوم اعتماد اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی مهمترین ﺳﺎزه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎعی و از مهمترین ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎعی ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﺳﺖ.  ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎعی و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در عرصه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎعی، اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳﻴﺎﺳـی ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪرن، و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻧﺎشی از اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺟﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

با اهمیت یافتن اعتماد اجتماعی در جامعه معاصر، به تدریج این مفهوم در نزد سیاستگذاران، برنامه ریزان و دولتمردان از جایگاه خاصی برخودار شد تاجایی که سنجش سرمایه اجتماعی و به تبع آن اعتماد اجتماعی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور نیز مورد توجه قرار گرفت. هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت رابطه ی میان اعتماد اجتماعی نسبت به دستگاه های اجرایی و رضایت شهروندی و عوامل موثر بر آن (مطاله ی موردی: استان مازندران) می باشد. روش پژوهش از لحاظ نوع پژوهش از پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها پیمایشی است و به لحاظ روابط بین متغیرها ازنوع همبستگی است. در این پژوهش حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود ۳۸۴ نفر انتخاب گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغییرهای آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت جانی- اقتصادی و رضایت شهروندی با اعتماد به دستگاه های اجرایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه: اعتماد اجتماعی، دستگاه های اجرایی، رضایت شهروندی، استان مازندران

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

تماس با سایت مدیر 123

 

123 بازدید