عنوان مقاله: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش (مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران)

نویسنده: علی طهماسبی

رشته تحصیلی: مدیریت

فرمت: Word

حجم فایل: 598 KB

منبع: طهماسبی, علی، ۱۳۹۲، بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی وتسهیم دانش (مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران)، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران

دانلود مقاله

 

چکیده مقاله

چکیده بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

پیشینه های فرهنگی (فرهنگ یادگیری سازمانی) و رفتاری (رفتارهای شهروندی سازمانی) تسهیم دانش در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از 400 کارمند بانک تجارت استان مازندران جمع آوری شده است. مدل معادله ساختاری نشان داده است که فرهنگ یادگیری سازمانی، ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش دارد. همچنین نتایج نشان داده است که رفتارشهروندی سازمانی، نقش واسطه را بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش ایفا می کند.

کلید واژه: فرهنگ یادگیری سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی، تسهیم دانش، بانک تجارت

مقدمه مقاله

مقدمه بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

مدیریت دانش، منبع اصلی عرصه رقابتی در سازمان ها به شمار می آید[8]. در دو دهه اخیر، تسهیم دانش بر اساس فرضیه “تبدیل دانش شخصی فرد، به دانش سازمانی تا زمانی که این دانش بین دیگران به اشتراک گذاشته نشود، امری دشوار است”، توجه بیشتری را به خود معطوف ساخته است.

در پژوهش کالینز و هیت (2006) توضیح داده شده در صورتی که در سازمان سرمایه اجتماعی کافی وجود داشته باشد تسهیم دانش، انباشتگی سرمایه اجتماعی برای سازمان است[4]. و از این رو دانشی که فرد دارد می تواند به طور مفید و موثر در سازمان به اشتراک گذارد. اما تمایل اعضا برای در اختیار گذاشتن دانش و آگاهیشان با دیگر اعضای سازمان بر اساس ساختار سازمانی و روابط اجتماعی درسازمان میباشد[16].

 

 

مطالب مرتبط