عنوان مقاله: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش (مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران)

نویسنده: علی طهماسبی

رشته تحصیلی: مدیریت

فرمت: Word

 منبع: طهماسبی, علی، ۱۳۹۲، بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی وتسهیم دانش (مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران)، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

پیشینه های فرهنگی (فرهنگ یادگیری سازمانی) و رفتاری (رفتارهای شهروندی سازمانی) تسهیم دانش در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از 400 کارمند بانک تجارت استان مازندران جمع آوری شده است. مدل معادله ساختاری نشان داده است که فرهنگ یادگیری سازمانی، ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش دارد. همچنین نتایج نشان داده است که رفتارشهروندی سازمانی، نقش واسطه را بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش ایفا می کند.

کلید واژه: فرهنگ یادگیری سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی، تسهیم دانش، بانک تجارت

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله رفتار شهروندی سازمانی

مدیریت دانش، منبع اصلی عرصه رقابتی در سازمان ها به شمار می آید[8]. در پژوهش کالینز و هیت (2006) توضیح داده شده در صورتی که در سازمان سرمایه اجتماعی کافی وجود داشته باشد تسهیم دانش، انباشتگی سرمایه اجتماعی برای سازمان است[4]. و از این رو دانشی که فرد دارد می تواند به طور مفید و موثر در سازمان به اشتراک گذارد. اما تمایل اعضا برای در اختیار گذاشتن دانش و آگاهیشان با دیگر اعضای سازمان بر اساس ساختار سازمانی و روابط اجتماعی درسازمان می باشد[16].

بر اساس سرمایه اجتماعی جمع شده، تبادل دانش، یک عضو را به عضو دیگر درون سازمان با فراهم کردن زمینه ای برای دسترسی آنها به دانش، پیش بینی ارزش دانش، انگیزه مبادله دانش و قابلیت ترکیبی سازمان را آسان می سازد[20]. پژوهش ماکینو و اینکپن[1] (2003) ثابت کرد که سرمایه اجتماعی به ایجاد مکانیسم یا مجموعه ای از اصول سازمان یافته که از طریق آن دانش فرد با زبان مشترک به فرد یا گروه دیگر قابل دسترس است، کمک می کند. سرمایه اجتماعی به افزایش کارایی عملکرد گیرنده ها و منابع کمک می کند. در نتیجه، احتمال رفتار فرصت طلبانه، نیاز به فرآیندهای تنظیم کننده پر هزینه و هزینه معاملات کاهش می یابد. [18].

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی جزء تفکیک ناپذیر در رابطه با افراد و سازمان هایشان به شمار می آید. پژوهش ناپیت و گوشال[1]، (1998) نشان داده است سرمایه اجتماعی می تواند از طریق اعتماد، تعهد ادراک شده، معیار ها و شناسایی گروه در میان افراد سازمان بدست آید[20]. پیوند احساسی با سازمان، شباهت های مشهود را در میان آن دسته افرادی که عضویت را به اشتراک می گذارند افزایش می دهد که شناسایی و تعیین هویت باعث ترویج یک حس همدلی شده باشد[28].

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123