http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngعنوان مقاله: بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی

http://modir123.com/photo%20site/onvan-modir123.com.pngنویسنده: سهیل سرمد سعیدی؛ محمد امین جمشیدیان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت بازاریابی

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 524 KB

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png منبع: نشریه مديريت بازاريابی، بهار 1392, دوره  8, شماره  18; از صفحه 91 تا صفحه 106

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی و جنبه های داخلی (رضایتمندی کارکنان) و جنبه های خارجی (کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان) عملکرد سازمانی است.

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کار گیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است .جامعه آماری ، کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و شهروندانی (مشتریان) می باشد که از خدمات این بانک  استفاده می کنند. برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک با حجم 150 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شده است.

یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی،بازارگرایی و عملکرد سازمانی است. همچنین تعهد سازمانی داری تاثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی است.

واژگان کلیدی:  بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی،عملکرد سازمانی

مقدمه مقاله

موفقیت در فضاي رقابتی موجود به خصوص در صنعت بانکداري مستلزم این است که بانکهاي تجاري بیش از پیش به رویکردها، طرح ها و برنامه هاي بازاریابی روي بیاورند.  زیربناي بازاریابی در هر کسب و کاري میزان باور و توجه مدیریت آن به مقوله بازارگرایی به شمار می رود. بازاریابی داخلی[1] یكی از مباحث بازاریابی است كه حدود 30 سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشكلات مربوط به كاركنان سازمانها و ارائه خدمات با كیفیت به آنان توسط بری1981[2] مطرح گردید. دیدگاه متداول بین صاحب نظران بازاریابی داخلی این است که رضایتمندی کارمندان خدماتی برای ارائه خدمات با کیفیت ضروری بوده و در نتیجه کارمندان مرکز توجه فعالیت های بازاریابی داخلی به شمار می روند  (Lings & Greenley,2010).

اندیشمندان و متخصصان بازاریابی در طول بیش از سه دهه بر این باور بوده اند که عملکرد کسب و کار تحت تأثیر بازارگرایی[3] قرار می گیرد. به اعتقاد نارور و اسلتر بازارگرایی قلب  تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و کسب و کاري که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. دستیابی به عملکرد عالی براي یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایدار و ارائه ارزش برتر پایدار براي مشتریان است (Narver & Slater,1990).

  1. Internal Marketing
  2. Berry
  3. Market Orientation