عنوان مقاله: بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی

مقطع پروپوزالنویسنده: سهیل سرمد سعیدی؛ محمد امین جمشیدیان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت بازاریابی

 فرمت: word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 524 KB

 منبع: نشریه مديريت بازاريابی، بهار 1392, دوره  8, شماره  18; از صفحه 91 تا صفحه 106

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله بازارگرایی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی و جنبه های داخلی (رضایتمندی کارکنان) و جنبه های خارجی (کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان) عملکرد سازمانی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کار گیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.

جامعه آماری، کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و شهروندانی (مشتریان) می باشد که از خدمات این بانک  استفاده می کنند. برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک با حجم 150 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شده است.

یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی،بازارگرایی و عملکرد سازمانی است. همچنین تعهد سازمانی داری تاثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی است.

واژگان کلیدی:  بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی،عملکرد سازمانی

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله بازارگرایی

موفقیت در فضاي رقابتی موجود به خصوص در صنعت بانکداري مستلزم این است که بانکهاي تجاري بیش از پیش به رویکردها، طرح ها و برنامه هاي بازاریابی روي بیاورند. زیربناي بازاریابی در هر کسب و کاري میزان باور و توجه مدیریت آن به مقوله بازارگرایی به شمار می رود. بازاریابی داخلی[1] یكی از مباحث بازاریابی است كه حدود 30 سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشكلات مربوط به كاركنان سازمانها و ارائه خدمات با كیفیت به آنان توسط بری1981[2] مطرح گردید. دیدگاه متداول بین صاحب نظران بازاریابی داخلی این است که رضایتمندی کارمندان خدماتی برای ارائه خدمات با کیفیت ضروری بوده و در نتیجه کارمندان مرکز توجه فعالیت های بازاریابی داخلی به شمار می روند  (Lings & Greenley,2010).

اندیشمندان و متخصصان بازاریابی در طول بیش از سه دهه بر این باور بوده اند که عملکرد کسب و کار تحت تأثیر بازارگرایی[3] قرار می گیرد. به اعتقاد نارور و اسلتر بازارگرایی قلب  تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و کسب و کاري که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. دستیابی به عملکرد عالی براي یک سازمان در گرو خلق مزیت رقابتی پایدار و ارائه ارزش برتر پایدار براي مشتریان است (Narver & Slater,1990).

مفهوم بازارگرایی

کوهلی و جاوورسکی 1990 مفهوم بازارگرایی را از بعد رفتاری تعریف می کند. کوهلی و جاوورسکی به جای تمرکز بر مشتری عنصر اصلی محیط گرایی را تمرکز بر اطلاعات بازار یا هوشمندی بازار معرفی می کنند. بازارگرایی از دیدگاه آنان به عنوان تولید اطلاعات در سطح سازمان، انتشار اطلاعات در بین بخش های مختلف سازمان و پاسخگویی به آن در گستره سازمانی تعریف می شود. پاسخگویی، میزان سازگاری یا هماهنگی سیاست های بازاریابی شرکت را با اطلاعات بازار نشان می دهد (Awwad & Agti,2011).

بازارگرایی نه تنها برای خارج سازمان، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی هم مورد توجه است (Lings,2004). بازارگرایی بیشتر به عنوان یک رویکرد استراتژیک تلقی می شود که می تواند سبب بهبود عملکرد سازمانی شود. این بیان می تواند در مورد سازمان های خدماتی و بانک ها نیز به کار برده شود، چرا که آنها با تغییراتی اساسی موجه اند (Lytles & Timmermaun ,2006).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123