مقاله فارسی بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

عنوان مقاله: بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره کلان‌شهر مشهد)

$$$: رایـــــــگـــــان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

 فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: ۵۰۶ KB

 منبع: نشریه مدیریت بازرگانی

 دانلود مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده ارزش ویژه برند مبتنی مشتری

امروزه، ساخت برندی قدرت‌مند، هدف بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان‌های خدماتی است. با اینکه ساخت برند در صنعت هتلداری اهمیت زیادی دارد، تحقیقات اندکی با رویکرد تجربی در این زمینه انجام شده است. این مقاله با هدف اندازه‌گیری تجربی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن فرضیه آکر و به منظور شناسایی مهم‌ترین بعد ارزش برند در حوزه هتلداری طراحی شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز با پرسشنامه از مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد کیفیت ادراک شده بعد اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند است و تأثیر قابل توجهی بر سایر ابعاد ارزش برند دارد و تعیین‌کننده‌ای قوی در ارزش ویژه برند محسوب می‌شود.

کلیدواژه ها: ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ارزش ویژه برند مبتنی مشتری

ارزش ویژه برند نتیجه فعالیت های مطلوب ارزیابی است که برند را به محصول یا خدمتی اضافه می کند که برند ندارد. هنگامی که مشتری محصول یا خدمت را ارزشمند تلقی کند، حاضر به پرداخت هزینه برای دریافت آن برند خاص است. اسن ارزش گذاری مشتری به رقابتی شدن محصول یا خدمت خریداری شده می انجامد (کیم، ۲۰۰۶).

نقش ارزش ویژه برند در سازمان های خدماتی اهیمت بسیار دارد، زیرا خدمات ویژگی های منحصر به فردی دارند که در نتنیجه تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان حاصل می گردد. آکر ارزش برند را چنین تعریف می کند: ( مجموعه ای از دارایی های مرتبط با اسم و نماد برند که ارزش ایجاد شده محصول، خدمت یا مشتریان را به آن می افزاید.) در بخش خدمات، مشتریان اغلب تصمیم خرید خود را بر پایه ادراک خود از برند شرکت انجام می دهند (کایامان ئ آرسرلی، ۲۰۰۷).

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

212 بازدید