مقاله انگلیسی اندازه گیری هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

عنوان انگلیسی مقاله: MEASURING MASLOW’S HIERARCHY OF NEEDS

ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

رشته: مدیریت آموزشی

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۳ صفحه

منبع: Psychological Reports: Mental & Physical Health

نوع فایل: pdf

 دانلود اصل مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده اندازه گیری هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

اندازه گیری سلسله مراتب نیازها: اندازه گیری سلسله مراتب نیازها: دو مقیاس برای سنجش سلسله مراتب نیازهای مازلو در دانشجویان ارائه شده است، یکی توسط لستر (۱۹۹۰) و دیگری توسط استرانگ و فیبرت (۱۹۸۷). در نمونه ای از ۵۱ دانشجو ، نمرات مربوط به مقیاس های مورد نیاز به طور معنی داری و مثبت ارتباط برقرار نکردند، مگر برای اندازه گیری نیازهای فیزیولوژیکی. علاوه بر این، از فرضیه مازلو که نیاز به محرومیت برای آسیب شناسی روانی (به ویژه، شیدایی و افسردگی) پیش بینی می کند، حمایت محدودی وجود داشت.

کلمات کلیدی: سلسه مراتب نیازها، مزلو، دانشجویان

طبقه بندی نیازهای مزلو

مزلو (۱۹۵۴) طبقه بندی نیازهای اساسی را در دسته بندی های اصلی: فیزیولوژیکی، ایمنی و امنیت، تعلق، عزت و تحقق خود ارائه داد. وی این فرضیه را مطرح کرد که این نیازها به طور پی در پی هنگامی که به سمت مقیاس فیلوژنتیکی بالا می رود و در اثر رشد فرد انسان از بدو تولد تا بزرگسالی ، ظاهر می شوند. علاوه بر این ، نیازهای کمتری نسبت به نیازهای بالاتر از قدرت بیشتری برخوردار بودند. هرچه این نیازهای اساسی بیشتر برآورده شود ، سلامت روانی فرد بهتر خواهد بود.

لستر، هوزدا، سالیوان و پلورد (۱۹۸۳) مقیاس ۵۰ ماده ای را برای اندازه گیری سطح رضایت این نیازهای اساسی طراحی کردند، که در مقیاس ۶ درجه ای از نوع لیکرت با لنگر درجه بندی شده است. به عنوان مثال، یک مورد معمول برای احترام “من احساس می کنم که فرد شایسته ای هستم”. لستر و دیگران (۱۹۸۳) دریافت که هرچه رضایت این نیازهای اساسی در نمونه ای از دانشجویان در مقطع کارشناسی دانشگاه بیشتر باشد، نمره آنها در معیار روان رنجوری پایین می آید و در معیار اعتقاد به یک منبع کنترل خارجی نمره آنها کمتر است. لستر (۱۹۹۰) این تحقیق قبلی را تکرار کرد، و نتیجه گیری کرد که میزان رضایتمندی نیازها با نمره هایی در اندازه گیری روان رنجوری همراه است، اما هیچ داده روان سنجی برای مقیاس ارائه نشده است.

[/stextbox]

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

 

 

195 بازدید