مقاله امرالد: کیفیت درک شده برند های آسیایی توسط مصرف کنندگان آمریکایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Perceived Quality of Asian Brands by U.S. Consumers: Case of Cosmetic Brand Using Age as a Moderator

ترجمه عنوان مقاله: کیفیت درک شده برند های آسیایی توسط مصرف کنندگان آمریکایی: مطالعه موردی برند لوازم آرایشی استفاده از سن به عنوان یک معیار

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۲۱ صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مقاله کیفیت درک شده از برند های آسیایی توسط مصرف کنندگان آمریکایی

هدف: تعداد فزاینده ای از مارک های آسیایی در کشورهای غربی رواج دارد. با این حال، یکی از بزرگترین چالش ها، شهرت آنها از کیفیت پایین است. هدف از این تحقیق بررسی درک کیفیت مصرف کنندگان آمریکایی از مارک های آسیایی است و چه اقداماتی می تواند برای بهبود کیفیت درک شده آنها انجام شود تا در نهایت تأثیرگذاری در اهداف حامی داشته باشد. این مطالعه همچنین بررسی می کند که چگونه سن بر کیفیت درک مصرف کنندگان آمریکایی و اهداف حمایت تأثیر می گذارد.

روش شناسی / رویکرد: یک آزمایش آنلاین با استفاده از ۳۲۸ نفر از زنان زن ایالات متحده انجام شد تا بررسی شود که چگونه نشانه های کیفیت (مبدا برند و طراحی محصول) بر کیفیت درک شده از مارک های آسیایی تأثیر می گذارند. این مطالعه همچنین بررسی می کند که چگونه سن (با توجه به سطوح مختلف قرار گرفتن در معرض مارک های آسیایی) رابطه بین نشانه های محصول و کیفیت درک شده را تعدیل می کند.

یافته ها: یافته ها نشان داد که بین کیفیت ادراک شده گروه کودکان جوان (Generation X و Y) و افراد بالاتر (Boomers و Swing) از این منشأ مارک های آسیایی یعنی ژاپن و چین تفاوت وجود دارد. طراحی محصول بر کیفیت درک شده تأثیر داشت، اما سن یک عامل تعدیل کننده نبود.

پیامدها: مارک های چینی و ژاپنی می توانند از این تفاوت ها در ادراک منشا برند استفاده کنند و بر این اساس به بازار عرضه کنند. نشانه های طراحی محصول همچنین می تواند به طور موثر برای هر دو گروه سنی توسط مارک های آسیایی مورد استفاده قرار گیرد تا کیفیت درک شده مصرف کنندگان ایالات متحده را بهبود ببخشد.

اصالت / ارزش: این تحقیق بینش تازه ای را در مورد کیفیت درک مصرف کنندگان آمریکایی و اهداف حمایت از نشانه های مختلف برندهای آسیایی ارائه می دهد. این مطالعه همچنین به بدنه ادبیات در رابطه با چگونگی ارتباط بین نشانه های خاص برند آسیایی و کیفیت درک شده در عملکرد سن می پردازد.

واژه‌های کلیدی: مارک های آسیایی، کیفیت درک شده، سن، استراتژی، نشانه های کیفیت، قصد حمایت

Perceived Quality of Asian Brands by U.S. Consumers

Purpose: There is a rising number of Asian brands expanding to Western nations. However, one of the biggest challenges is their reputation of inferior quality. The objectives of this research are to examine the U.S. consumers’ quality perception of Asian brands and what steps can be taken to improve their perceived quality to ultimately influence patronage intentions. This study also considers how age influences U.S. consumers’ perceived quality and patronage intentions.

Methodology/approach: An online experiment using 328 U.S. female subjects was conducted to examine how quality cues (brand origin and product design) influence their perceived quality of Asian brands. The study also examines how age (due to different levels of exposure of Asian brands) moderates the relationship between product cues and perceived quality.

Findings: The findings showed that there was a difference between the younger (Generation X and Y) and older (Baby boomers and Swing) group’s perceived quality of these Asian brand origins, namely Japan and China. Product design had an impact on perceived quality, but age was not a moderating factor.

Implications: Chinese and Japanese brands can use these differences in perception of brand origins to market accordingly. Product design cues can also be used effectively to both age groups by Asian brands to improve the perceived quality of U.S. consumers.

Originality/value: This research provides novel insight on U.S. consumers’ perceived quality and patronage intentions from different Asian brand cues. The study also contributes to the body of literature on how the relationship between specific Asian brand cues and perceived quality may differ as a function of age.

Keywords: Asian brands, perceived quality, age, strategy, quality cues, patronage intention

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”فرضیات مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرضیات مقاله کیفیت درک شده از برند های آسیایی توسط مصرف کنندگان آمریکایی

 • فرضیه اول: نام تجاری مارک ژاپنی تأثیر مثبت تری نسبت به اصالت برند چینی دارد.
 • فرضیه دوم: گروه های سنی (نسل جوان در مقابل نسل بالاتر) تأثیر تعدیل کننده ای در رابطه بین مبدا برند (ژاپن در مقابل چین) و کیفیت درک شده دارند.
 • فرضیه سوم: طراحی بطری تحت تأثیر آسیا تأثیر مثبت تری نسبت به طراحی بطری عمومی دارد.
 • فرضیه چهارم: گروه های سنی (نسل جوان در مقابل نسل بالاتر) تأثیر تعدیل کننده در رابطه بین طراحی محصول و کیفیت درک شده دارند.
 • فرضیه پنجم: کیفیت درک شده با اهداف حمایت مرتبط است.
 • فرضیه ششم: گروه های سنی (نسل جوان و نسل بالاتر) تأثیر تعدیل کننده ای در رابطه بین کیفیت درک شده و اهداف حمایت دارند.

Perceived Quality of Asian Brands

 • H1. Japanese brand origin has a more positive influence on perceived quality than Chinese brand origin
 • H2. Age cohorts (younger vs. older generation) have a moderating effect on the relationship between brand origin (Japan vs. China) and perceived quality
 • H3. Asian-influenced bottle design has a more positive influence on perceived quality than the generic bottle design
 • H4. Age cohorts (younger vs. older generation) have a moderating effect on the relationship between product design and perceived quality
 • H5. Perceived quality is positively related to patronage intentions
 • H6. Age cohorts (younger vs. older generation) have a moderating effect on the relationship between perceived quality and patronage intentions

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل مقاله” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

کیفیت درک شده برند

منبع: (song and kim, 2015, 239)

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

126 بازدید