مشکلات نبود مدیریت دانش

نبود مدیریت دانش در سازمان، مشکلات و زیان هایی نظیر موارد زیر به همراه دارد (کاویانی ونیازی،1386)

 • عدم نشانه های ابداع ابتکار
 • عدم اولویت بندی و استفاده از انواع دانش
 • دانش خارجی دیده نمی شود
 • دانشگرهای جدید را نمی توان جذب کرد
 • مدیریت سیستم اطلاعاتی، استفاده یا پذیرش نمی شود
 • مخفی و سیاسی کردن اطلاعات
 • جدا شدن کارشناسان از سازمان باعث ایجاد شکاف در سازمان می شود
 • احتکار دانش به جای ازدیاد آن
 • کارکنان دانش خیلی را نمی توان پیدا کرد
 • موارد مهم و اساسی فراموش می شوند
 • استفاده محدود از دانش های موجود
 • نبود مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده از پروژه ها و کارها
 • تولید خودکار دانش های بی اهمیت و بی ربط
 • فرایندهای فرعی پیدایش دانش
 • دانش های بیرونی، نهادینه (درونی) نمی شود
 • دانش ارتباطات اجتماعی مورد توجه قرار نمی گیرد
 • هزینه ایجاد دانش از بین می رود
 • کم توجهی به مستند بودن و ضبط دانش بر محور استفاده کننده آن
 • نبود ساختار مناسب برای تسهیم آن
 • سیستم انگیزشی نامناسب برای تسهیم دانش و توسعه آن
 • دانش های حساس و کلیدی برای تصمیمات در اختیار نیست
 • ضعف در ترجمه هدف های سازمان به هدف های دانشی
 • خبره ها و کارشناسان خود را بازنشسته یا سازمان را ترک می کنند (همان منبع، 1386).

منبع: modir123.com

 

 

مطالب مرتبط