مشکلات ایجاد سیستم های اطلاعات مدیریت

ورود سیستم های اطلاعاتی به سازمان ها همواره موفقیت آمیز وبدون دردسر نبوده است. در بسیاری ازموارد، سیستم های ایجاد شده نتوانسته اند انتظارات بجا و در برخی مو ارد نابجای متقاضیان ر ا برآورده سازند و همین عدم رضایت به هر حال باعث شده نه تنها مشکلات قبلی سازمان حل نشود، بلکه سیستم دچار اختلال گردیده و علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد، ازکیفیت و بازدهی آن نیز کاسته شود. اگرچه این مشکل در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، ولی درکشورهای جهان سوم، که دانش فن آوری اطلاعات سابقه طولانی نداشته و قوانین و مقررات و سیاست ها و استانداردهای رسمی نیز وجود ندارد و یا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکل گیری می باشند، حادتر به نظ ر می رسد. بدون اینکه در اینجا قصد تحلیل جامعی از علل شکست سیس تم های اطلاعاتی وجودداشته باشد، لازم است براین نکته تاکید شود که تجارب قبلی نشان می دهد که مشکلات سازمان ها در این زمینه، بیشتر جنبه مدیریتی و ساختاری دارد تا فنی. علت اصلی ناکامی بیشتر سیستم های اطلاعاتی، عدم اجرای صحیح و کامل مراحل مختلف ایجاد سیستم به و یژه مرحله تجزیه و تحلیل و بررسی اولیه (انجام کار بدون برنامه ) بوده است. در بیشتر سیستم های ناموفق، یا بررسی اولیه انجام نشده و یا به طور بسیار ناقص انجام شده است. به ویژه این که عدم شناخت کافی استفاده کنندگان و همچنین تبلیغات نادرست فروشندگان تجهیزات سخت ا فزاری و نرم افزاری و شبکه ای سیستم های رایانه ای نیز تشدید کننده این امرگردیده است (قاضی زاده فرد،1388).

مشکلاتی که سبب شکست سیستم های اطلاعاتی می شوند، در حوزه های چند گانه قرار می گیرند. حوزه های اصلی آن عبارتند از طراحی، داده، هزینه و عملیات. مسائل طراحی، داده، هزینه یا عملیات یک سیستم اطلاعاتی می توانند گواهی از شکست یک سیستم باشند.