مقاله متنی رایگان محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقاله محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

مقاله محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

محرک سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز

فاکتورهای تأثیرگذار بر سازمان ها برای پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز یا محرک های انطباق به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

  • دولت

قوانین و لوایح دولتی، سازمان های مسئول حفاظت محیط زیست مانند EPA و استانداردهای زیست محیطی مانند ۱۴۰۰۰ISO که در سال ۱۹۹۶  به وسیله موسسه بین المللی استاندارد تدوین شد، از جمله محرک های مهم برای پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز در سازمان هاست.

  • بازار و رقبا

در تجارت جهانی امروز، رقابت میان سازمان ها بسیار شدید است و برای تحت تأثیر قرار دادن مشتریان، سازمان ها نیاز دارند خودشان را در موقعیت برتری نسبت به رقبا قرار دهند. دوست دار محیط زیست بودن و سازگاری با الزامات زیست محیطی راهی برای تمایز از سایر رقبا است. در صورتی که رقبا از مدیریت زنجیره تأمین سبز بهره مند شده باشند، شرکت تحت فشار بیشتری برای استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز خواهد بود. از طرفی مشتریان نیز روی تصمیم برای استقرار سیستم مدیریت زنجیره تأمین سبز نقش مهمی دارند. برخی تحقیقات نشان داده است ارتباطی بین رضایت مشتریان یا ارضای نیازهای آنان با به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت وجود دارد.

  • سازمان

دو عامل بالا فاکتور خارجی هستند در حالی که بعضی از مواقع عامل سوق دهنده و محرک خود سازمان است. مطالعات نشان داده است که استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز می تواند موجب کاهش هزینه ها شود.

همچنین می تواند افزایش بازده، حذف یا کاهش آلاینده ها و ضایعات، شهرت تجاری و در مدیریت منابع انسانی دلگرمی بیشتر کارکنان را از برنامه های سبز باعث شود.

مطالعاتی روی محرک­هایی انجام شده است، که شرکت ها را وادار می کند به دنبال به کارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز باشند.


ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com

 

167 بازدید