عنوان ادبیات نظری(سمینار): کیفیت خدمات الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

صفحات تعداد صفحات: 58 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب سمینار (ادبیات نظری)

 • مقدمه
 • بخش اول: مفهوم خدمات
 • بخش دوم: مفهوم کیفیت خدمات
 • بخش سوم: مفهوم خدمات الکترونيک
 • بخش چهارم: مفهوم کیفیت خدمات الکترونیک
 • ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی
 • مشخصه های مهم براي مشتریان هنگام استفاده از خدمات الکترونیک
 • مدل های سنجش کیفیت خدمات الکترونیک
 • مدل های سروکوال
 • مدل وب کوال
 • مدل دیویدسن و جوآن کوپر
 • شکل (2-1) مدل ساده شده کیفیت خدمات الکترونیک (دیویدسن و کوپر، 2005).
 • مدل سایت کوال
 • مدل بانکداری اینترنتی
 • مدل مبتنی بر فناوری اطلاعات
 • شکل(2-2): مدل کیفیت خدمات مبتنی بر فن آوري اطلاعات (ژو و همکاران، 2002)
 • مدل کیفیت خدمات الکترونیک
 • شکل (2-3): مدل کیفیت خدمات الکترونیک (سانتوس، 2009)
 • مدل کولیر و بین استاک
 • شکل (2-4): مدل کیفیت خدمات الکترونیک (کولیر و بین استاک، 2006).
 • بخش پنجم: مفهوم بانکداری الکترونیک
 • تاریخچه بانکداری الکترونیک
 • جدول (2-1): تاریخچه بانکداری الکترونیک (ربی و بوستانی، 2011)
 • شیوه های انجام بانکداری الکترونیک:
 • مقایسه بانکداري الکترونیکی با بانکداري سنتی
 • جدول (2-2)مقایسه ویژگیهای بانکداری سنتی و الکترونیکی (گودرزی و زبیدی، 1387)
 • مزايای بانکداری الکترونیک
 • جدول (2-3): مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی (صالحیه و همکاران، 2011)
 • جدول (2-4): مزایای بانکداری الکترونیک برای بانک ها و مشتریان (صالحیه و همکاران، 2011)
 • چالش های سیستم های بانکداری الکترونیکی
 • جدول (2-5): چالش های بانکداری الکترونیک (ربی و بوستانی، 2011).
 • کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیک
 • ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک
 • بخش ششم: مفهوم مديريت ارتباط با مشتري الکترونیک
 • مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری
 • مفهوم مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • مراحل شکل گیری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک
 • جدول (2-6 ): مراحل شکل گیری مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • چرخه مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • شکل (2-6): چرخه مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • تفاوت بین مدیریت ارتباط با و مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • جدول (2-6): تفاوت بین مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری
 • ابعاد مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در بانکداری
 • مزایای مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • جدول (2-7): مزایای محوس و نامحسوس مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • چالش های پیش روی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی:
 • بخش هفتم: مدل مفهومی پژوهش
 • شکل (2-7): مدل مفهومی پژوهش
 • سهولت استفاده
 • قابلیت
 • استفاده
 • جدول (2-8) مزایای قابلیت استفاده
 • لذت بردن
 • بخش هشتم: پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • جمع بندی
 • منابع

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM