ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: کیفیت خدمات الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

عنوان ادبیات نظری(سمینار): کیفیت خدمات الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

صفحات تعداد صفحات: ۵۸ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب سمینار (ادبیات نظری)

 • مقدمه
 • بخش اول: مفهوم خدمات
 • بخش دوم: مفهوم کیفیت خدمات
 • بخش سوم: مفهوم خدمات الکترونیک
 • بخش چهارم: مفهوم کیفیت خدمات الکترونیک
 • ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی
 • مشخصه های مهم برای مشتریان هنگام استفاده از خدمات الکترونیک
 • مدل های سنجش کیفیت خدمات الکترونیک
 • مدل های سروکوال
 • مدل وب کوال
 • مدل دیویدسن و جوآن کوپر
 • شکل (۲-۱) مدل ساده شده کیفیت خدمات الکترونیک (دیویدسن و کوپر، ۲۰۰۵).
 • مدل سایت کوال
 • مدل بانکداری اینترنتی
 • مدل مبتنی بر فناوری اطلاعات
 • شکل(۲-۲): مدل کیفیت خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعات (ژو و همکاران، ۲۰۰۲)
 • مدل کیفیت خدمات الکترونیک
 • شکل (۲-۳): مدل کیفیت خدمات الکترونیک (سانتوس، ۲۰۰۹)
 • مدل کولیر و بین استاک
 • شکل (۲-۴): مدل کیفیت خدمات الکترونیک (کولیر و بین استاک، ۲۰۰۶).
 • بخش پنجم: مفهوم بانکداری الکترونیک
 • تاریخچه بانکداری الکترونیک
 • جدول (۲-۱): تاریخچه بانکداری الکترونیک (ربی و بوستانی، ۲۰۱۱)
 • شیوه های انجام بانکداری الکترونیک:
 • مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی
 • جدول (۲-۲)مقایسه ویژگیهای بانکداری سنتی و الکترونیکی (گودرزی و زبیدی، ۱۳۸۷)
 • مزایای بانکداری الکترونیک
 • جدول (۲-۳): مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی (صالحیه و همکاران، ۲۰۱۱)
 • جدول (۲-۴): مزایای بانکداری الکترونیک برای بانک ها و مشتریان (صالحیه و همکاران، ۲۰۱۱)
 • چالش های سیستم های بانکداری الکترونیکی
 • جدول (۲-۵): چالش های بانکداری الکترونیک (ربی و بوستانی، ۲۰۱۱).
 • کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیک
 • ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک
 • بخش ششم: مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک
 • مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری
 • مفهوم مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • مراحل شکل گیری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک
 • جدول (۲-۶ ): مراحل شکل گیری مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • چرخه مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • شکل (۲-۶): چرخه مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • تفاوت بین مدیریت ارتباط با و مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • جدول (۲-۶): تفاوت بین مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری
 • ابعاد مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در بانکداری
 • مزایای مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • جدول (۲-۷): مزایای محوس و نامحسوس مدیریت ارتباط مشتری الکترونیک
 • چالش های پیش روی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی:
 • بخش هفتم: مدل مفهومی پژوهش
 • شکل (۲-۷): مدل مفهومی پژوهش
 • سهولت استفاده
 • قابلیت
 • استفاده
 • جدول (۲-۸) مزایای قابلیت استفاده
 • لذت بردن
 • بخش هشتم: پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • جمع بندی
 • منابع

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

 

184 بازدید