عنوان سمینار: تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

رشتهرشته تحصیلی: کارآفرینی

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 46 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب سمینار تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت

 • کارآفرینی سازمانی
 • مقدمه
 • کارآفرینی
 • انواع كارآفريني
 • فرآیند کارآفرینی
 • انواع مدل های کارآفرینی
 • مدل های محتوایی
 • مدل های فرآیندی
 • الف) فرآیند رویدادی
 • مهم ترین مدل های کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند
 • عوامل موثر بر کارآفرینی
 • تمایل به کارآفرینی
 • مولفه های تمایل های کارآفرینانه
 • تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین
 • موانع حرکت کارآفرینی
 • ابعاد کارآفرینی سازمانی
 • عملکرد
 • مقدمه
 • عملکرد
 • عملکرد و بهره وری
 • ضرورت اندازه گیری و سنجش عملکرد
 • شاخص های متوازن عملکرد
 • ابعاد مثلث عملکرد سازمانی
 • مدیریت عملکرد و آسایش سازمان
 • محاسن اعمال مدیریت عملکرد
 • مدیریت بهبود عملکرد
 • مراحل مهم و مهارت های راه اندازی عملکرد
 • اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان
 • اندازه گیری عملکرد
 • ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد
 • رویکردهای موجود در سنجش عملکرد
 • رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد
 • رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد
 • عوامل موثر بر عملکرد
 • عملکرد و شاخص های بهبود آن
 • منابع
 • اشکال
 • شکل 2-1: جّو کارآفرینی (دادورخانی و همکاران،1390، ص 178)
 • شکل 2-2: رابطه بهره وری، سوددهی و عملکرد (باقری، 1385، ص 59)
 • شکل 2-3: چرخه عملکرد (الهی، 1390، ص 54)
 • شکل 2-4: سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن در مقابل سیستم سنتی(الهی، 1390، ص 55)
 • شکل2-5: مثلث اندازه گیری عملکرد (الهی، 1390، ص 56)
 • جداول
 • جدول 2-1: اهم مطالعات در مورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت
 • جدول2-2: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی
 • جدول3-2: ابعاد تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین

 

توضیحات

کار آفرینی

تقریباً در طول تمامی دوره های تاریخ بشر، کارآفرینی به اقدامات مهمی در پیشرفت تمدن مدرن خدمت کرده است. کارآفرینی در سال های اخیر از هر زمان دیگری مهمتر شده است، و دلیل آن توجه به عواملی است که منجر به دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال بالا، ایجاد شغل قوی و توسعه اجتماعی مثبت می شوند (Sesen, 2012, p 624).

چنانچه بخواهیم تعریفی مختصر از کارآفرینی و فعالیت کارآفرینانه، ارائه دهیم باید گفت کارآفرینی را می توان فرآیند شناسایی فرصت ها و بهره برداری و خلق ارزش از آنها دانست. البته باید توجه داشت که این خلق ارزش، هم برای فرد کارآفرین یا ارائه کننده کالا یا خدمت و هم برای جامعه یا دریافت کنندگان کالا یا خدمت مطرح است و می تواند جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را دربربگیرد (یزدانی و همکاران، 1390، ص52).

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط