ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: گرایش منابع انسانی استراتژیک و تعهد سازمانی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): گرایش منابع انسانی استراتژیک و تعهد سازمانی

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

صفحات تعداد صفحات: ۷۵ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات نظری گرایش منابع انسانی استراتژیک

 • مقدمه
 • مفهوم تعهد
 • انواع تعهد
 • پیامدهای مثبت تعهد سازمانی
 • تعهد سازمانی؛ مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟
 • دیدگاه یک بعدی
 • دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان
 • ادبیات نظری گرایش منابع انسانی استراتژیک
 • اهداف مدیریت منابع انسانی
 • وظایف مدیریت منابع انسانی
 • عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • استراتژی های منابع انسانی
 • رویکردهای نرم و سخت مدیریت منابع انسانی
 • مدل‌ها و چارچوب‌های نرم وسخت مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی
 • مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی دانشگاه هاروارد
 • مدل سازگار یا جورشده مدیریت منابع انسانی میشیگان
 • مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی دیوید گاست
 • مدل جنبه های سخت و نرم استوری
 • سایر مدل های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی
 • مدل منتخب  مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین
 • مدل چرخه منابع انسانی ویلسون
 • چرخه منابع انسانی ویلسون
 • عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی
 • مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه خارجی
 • پیشینه داخلی
 • شرح متغیرهای مدل
 • مدل مفهومی تحقیق
 • تعهد عاطفی
 • تعهد مستمر
 • تعهد هنجاری
 • رویکرد سخت
 • رویکرد نرم
 • منابع داخلی (۲۶ مورد)
 • منابع خارجی (۵۵ مورد)

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

268 بازدید