ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: انگیزش بر توسعه و تعهد سازمانی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): انگیزش بر توسعه و تعهد سازمانی

رشته تحصیلی: مدیریت

 مقطع: ارشد

 تعداد صفحات: ۶۵ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب ادبیات موضوعی انگیزش

 • مقدمه
 • مفهوم توسعه شغلی
 • مسیر شغلی
 • توسعه مسیر شغلی
 • اجزای مدیریت شغلی
 • مدیریت مسیر شغلی
 • بخش دوم: انگیزش
 • مفهوم انگیزه
 • تعریف انگیزش
 • تاریخچه انگیزش
 • تئوری های انگیزش
 • برنامه های سازمانی ایجاد انگیزش در کارکنان
 • مدیریت مبتنی بر هدف
 • تعدیل در رفتار
 • مشارکت کارکنان
 • برنامه های مبتنی بر حقوق متغیر
 •  برنامه های پرداخت بر اساس مهارت (شایستگی)
 • برنامه های مزایای انعطاف پذیر
 • نظریه های انگیزش
 • نخستین نظرات انگیزش
 • مدل سنتی
 • مدل روابط انسانی
 • مدل منابع انسانی
 • نظریه های معاصر انگیزش
 • نظریه‌های محتوایی
 • نظریه نیازهای بالفعل مورای
 • نظریه انگیزش و بهداشت روانی
 • نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد
 • نظریه های فرایندی
 • نظریه انتظار
 • تئوری انتظار و عدالت
 • نظریه برابری
 • نظریه اسناد
 • نظریه هدفگذاری
 • نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل
 • تقویت مثبت
 • تقویت منفی یا پرهیز
 • تنبیه
 • خاموش سازی یا چشم پوشی
 • بکارگیری نظریات انگیزش
 • فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان
 • پاداش مالی و پولی
 • انگیزش از طریق طراحی شغل
 • تعدیل کار هفتگی
 • شناور ساختن ساعات کار
 • هدف گذاری
 • اشتراک مساعی
 • اصلاح رفتار
 • عدالت در پرداختها
 • بخش سوم: تهعد سازمانی
 • مفهوم تعهد
 • مفهوم تعهد سازمانی از منظرهای مختلف
 • اهمیت تعهد
 • انواع تعهد
 • مدل سه‌ بخشی تعهد  سازمانی
 • دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
 • عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
 • عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی از نظر استیرز، پرترومودی و همکاران
 • عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی از نظر بارن و گرینبرگ
 • عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظر ماتیو
 • ارتباط توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی
 • ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی
 • بخش چهارم: مطالعات انجام شده
 • مطالعات انجام شده در داخل کشور
 • مطالعات انجام شده در خارج کشور
 • بخش پنجم: مبنای تئوریک پژوهش
 • مدل‌های نظری بکار رفته در پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • منابع داخلی (۳۱ مورد)
 • منابع خارجی (۴۸ مورد)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ادبیات مضوعی انگیزش

از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است، زندگی سالم و موفقیت آمیز برای او بدون همکاری و هماهنگی با دیگر انسان ها دشوار و در برخی مواقع نا ممکن است. فعالیت های گروهی افراد در سازمان در برگیرنده هویت و کارآیی هر سازمان است. کارآیی و توسعه ی هر سازمان تا حد زیادی به کار برد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد، هر اندازه که شرکت ها و سازمان ها بزرگتر می شوند، بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم اضافه می شود.

امروزه هنر و علم مدیریت را از ظریف ترین، دشوارترین و پر ثمرترین کارها می دانند و آن را به عنوان یکی از شاخص های مهم تمدن معاصر از جمله عامل های موثر در رشد توسعه ی اجتماعی فرهنگی، اقتصادی جوامع کنونی بشمار می آورند. در سده ی کنونی اهمیت و اثربخشی این دانش بشری تا آنجاست که برخی از صاحب نظران سده ی ۲۰ را عصر مدیریت و دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و علمم دیریت را یکی از مهمترین و پیچیده ترین رشته های علوم انسانی به شمار می آورند (سیروتاو همکارانش،۲۰۰۷).

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس

146 بازدید