سفارش پرسشنامه نه گانه مدل کسب و کار

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: شناسایی ارزش های مشتریان

فرمت: Word

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار مشخص می کند که یک سازمان چگونه با ذینفعان خارجی خود ارتباط برقرار کرده و همچنین چگونه نسبت به تغییرات اقتصادی محیط واکنش نشان می دهد به نحوی که بتواند در مورد هر یک از آنها تغییرات مناسب را اعمال نموده و ارزش های مطرح در مورد هر یک از نقشه های راه تغییر را مدنظر قرار دهد (آمیت و زت، ۲۰۰۷).

مدل کسب و کار توضیح می دهد که یک سازمان چگونه ایجاد شده و ارزش ها چگونه ایجاد شده و به دست می آیند. همچنین آستر والدر با استفاده از این تعریف مدل کسب و کار را در قالب نه حوزه اصلی معرفی کرده است (آستر والدر و پیگنر، ۲۰۱۰).

پرسشنامه نه گانه مدل کسب و کار

این پرسشنامه مشتمل بر ۹ بخش می باشد که هر بخش جزئی از اجزا نه گانه مدل کسب و کار را مورد پرسش قرار می دهد. این اجزاء عبارتند از:

  • شناسایی ارزش های مشتری
  • بخش بندی مشتریان
  • فعالیت های کلیدی
  • منابع کلیدی
  • مشارکت های کلیدی
  • ارتباط با مشتریان
  • کانال ها
  • جریان های درآمدی
  • هزینه های کلیدی

در این بین پرسشنامه اول (مربوط به ارزش های مشتری) به صورت طیف لیکرت ۵ مقداره (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) طراحی شده و برای هر یک از دسته محصولات، انواع ارزش ها شناسایی شده و مورد سوال قرار گرفته است. در هر سوال میزان اهمیت و برخورداری هر ارزش سوال شده و مقادیری که مشتریان به این دو عنوان می دهند، به ترتیب وضعیت آینده (مطلوب) و حال را نشان می دهد.

تحلیل این پرسشنامه به این صورت است که در مورد ارزش هایی که اهمیت بالا و بر خورداری کم دارند، به عنوان ارزش های پیشنهادی مغفول مانده، در مدل های کسب و کار پیشنهادی مورد توجه قرار می گیرند. این موارد می توانند مبنای طراحی مدل های کسب و کار پیشنهادی و نقشه راه رسیدن به آنها باشند.

پرسشنامه دوم تا نهم، مربوط به ساختار کسب و کار می باشد که با توجه به نظر کارشناسان، متخصصان و خبرگان به صورت تشریحی تکمیل شده و در مدل کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. در راستای تکمیل این موارد از نظر افراد ذینفع و مجری در کسب و کار استفاده شده است.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

123 بازدید