تحلیل آماری پایان نامه تمامی رشته ها

تحلیل آماری پایان نامه در مدیر 123

تحلیل آماری تمامی رشته ها علل الخصوص رشته های مدیریتی و مالی پذیرفته می شود. تحلیل های آماری نرم افزار های زیر تحت پوشش گروه مدیر ۱۲۳ می باشد. نرم افزار spss، نرم افزار آموس، نرم افزار لیزرل، نرم افزار ایویوز، نرم افزار psl می باشد.

تحلیل آماری پایان نامه تمامی رشته ها

نرخ تحلیل آماری سایت:
سنجش پایایی و روایی پرسشنامه: رایگان
پایان نامه کارشناسی: ۱۲۰ هزار تومان
پایان نامه کارشناسی ارشد: ۲۸۰ هزار تومان
پایان نامه دکتری: ۵۵۰ هزار تومان

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

 

پشتیبانی مدیر123