تحلیل آماری پایان نامه در مدیر 123

تحلیل آماری تمامی رشته ها علل الخصوص رشته های مدیریتی و مالی پذیرفته می شود. تحلیل های آماری نرم افزار های زیر تحت پوشش گروه مدیر 123 می باشد. نرم افزار spss، نرم افزار آموس، نرم افزار لیزرل، نرم افزار ایویوز، نرم افزار psl می باشد.

تحلیل آماری پایان نامه تمامی رشته ها

نرخ تحلیل آماری سایت:
سنجش پایایی و روایی پرسشنامه: رایگان
پایان نامه کارشناسی: 120 هزار تومان
پایان نامه کارشناسی ارشد: 280 هزار تومان
پایان نامه دکتری: 550 هزار تومان

[gravityform id=”5″ title=”true” description=”true”]

 

پشتیبانی مدیر123