سطوح برون سپاری

سطوح برون سپاری:
در یک تقسیم بندی، برون سپاری را می توان در دو حوزه ی «محصولات» (ساخت و تولید) و «خدمات» (امور پشتیبانی) مورد بررسی قرار داد. در حوزه ی ساخت و تولید، امور تدوین تکنولوژی، ساخت قطعات، اجزاء و زیر مجموعه ها می توانند برای تولید، به یک تأمین کننده واگذار گردند. برون سپاری خدمات می تواند در اموری مانند موارد زیر نیز انجام شود:
– خدمات پشتیبانی: نگهبانی و امنیت، سرایداری، خدمات غذا و …
– خدمات و سرویس های اطلاعاتی
– برنامه ریزی و کنترل پروژه
– تدارکات
– امور حقوق کارکنان (لیست حقوق)
– انبارداری و مدیریت موجودی
– خدمات رفاهی (تأسیسات و … )
– خدمات مسافرتی
– امور نیروی کار موقت
– خدمات رضایت مشتری
اما از منظری دیگر می توان برون سپاری را به سطوح زیر تفکیک کرد:
– فردی (نظیر واگذاری وظایف یک حسابدار یا فرزکار)
– وظیفه ای (نظیر واگذاری وظایف بخش جوشکاری یا حسابداری)
– فرآیند (نظیر واگذاری کل فرآیند تولید یک قطعه یا … )
برون سپاری فعـالیت های فـردی جایجـایی و انتقال موقعیت (پست) مشخص و خـاصی را بـه خارج از سازمان ایجاب می کند. این می تواند یک پست مدیریتی یا یک موقعیت فنی (برای مثال یک ممیز سیستم های اطلاعاتی) باشد که کارکنان در زمان نقل و انتقال معمولاً با مشکل روبرو می شوند.
سازمان نوعاً بر مبنای مراکز هزینه ای وظیفه ای (ساختار وظیفه ای) ساختاردهی شده اند که هر وظیفه، دانش و مسؤولیت های ویژه ی خود را دارد.
فرآیند را چگونگی جریان یافتن واقعی محصولات یا خدمات در بین سازمان تعریف می کنیم. زمانی که ما فعالیت های هم سنخی را که برای ایجاد یک خروجی در راستای منافع مشتریان انجام می شوند با یکدیگر مرتبط می کنیم، از فرآیند صحبت می شود.
در یک تقسیم بندی دیگر برون سپاری را می توان به دو سطح عملیاتی و استراتژیک تقسیم کرد. به طور کلی، برون سپاری زمانی استراتژیک محسوب می گردد که با استراتژی های بلند مدت سازمان همسو بوده و بر ان اساس تنظیم گردد (یا منافع برون سپاری چندین سال سازمان را متأثر کند و نتایج حاصل از برون سپاری، چه مثبت و چه منفی برای سازمان مهم تلقی شود).
به عبارت بهتر، زمانی بحث برون سپاری استراتژیک مطرح می شود که تعامل تنگاتنگ و معنادار بین برون سپاری و موارد زیر به شکلی جدی مورد نظر باشد:
– نگرش و چشم انداز آینده ی آن
– صلاحیت های بنیادی حال و آینده
– ساختار حال و آینده
– عملکرد حال و آینده
– مزیت های رقابتی حال و آینده
برون سپاری می تواند کوتاه مدت باشد. ممکن است برخی برون سپاری مانند برون سپاری قطعات و نیز فعالیت های وظیفه ای و فردی بسیار کوتاه مدت (حدود ۶ ماه) باشند اما عموماً، برون سپاری فرآیندها زمان طولانی تری دارد.

 

 

231 بازدید