مقاله فارسی خصوصیات و وظایف مدیران در شرکت های تعاونی مالزی: مقایسه ای بین مدیران موفق و کمتر موفق

عنوان مقاله: خصوصیات و وظایف مدیران در شرکت های تعاونی مالزی: مقایسه ای بین مدیران موفق و کمتر موفق

 فرمت: Word

 حجم فایل: ۲۷ KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”قسمتی از مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

خصوصیات و وظایف مدیران در شرکت های تعاونی مالزی

این مطالعه درباره خصوصیات و وظایف مدیران شرکت های تعاونی مالزی است. براساس بررسی صورت گرفته، تفاوت هایی بین خصوصیات مدیران موفق و کمترموفق وجود دارد. نتایج این مطالعه برای تعیین خصوصیات مورد نیاز مدیری که می خواهد شرکت تعاونی را به سازمانی کارآ، اثربخش و پربار تبدیل کند، بکار می رود. براساس این مطالعه برجسته ترین خصوصیاتی که در بین مدیران تعاونی های مالزی وجود دارد، عبارت از: ارتقا کیفی، شایسته محوری، مسئولیت پذیری، صداقت و اعتماد و تشکیل گروه دادن است و ریسک پذیری و استقلال اگرچه در پایین ترین دره ها جای دارند، اما ضروری می باشند.

تعاونی موسسه مستقلی است که از اجتماع افرادی با نیاز مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل می شود و شرکت را بر اساس مالکیت مشاع  و نظارت دمکراتیک  اداره  می کنند. در بسیاری از زمینه ها، شرکت های تعاونی کم و بیش نظیر سایر شرکتهای تجاری هستند. در این راستا، جامعه تعاونی برای بدست آوردن سرمایه به منظور اجرای فعالیت ها و تامین هزینه های کسب و کارش با رقابت بسیار روبرو است. بنابراین شرکت های تعاونی باید دارای مدیریت قوی و کارآمد، نیروی انسانی توانا و شایسته و منابع مالی باشند تا بتوانند در رقابت پیروز شوند.

خصوصیات کارآفرینی مدیران تعاونی ها

خصوصیات کارآفرینی مدیران تعاونی ها کمتر با مدیران بخش خصوصی مقایسه شده است. تاکنون مطالعه ای که اثبات کند موفقیت تعاونی ها به خصوصیات کارآفرینی مدیران آن بستگی دارد یا از آنها تاثیر پذیرفته، صورت نگرفته است. به هرحال، درباره مدیران بخش خصوصی مطالعات زیادی بعمل آمده که نشان می دهد مدیرانی که دارای خصوصیاتی نظیر: “اعتمادبه نفس”، “ریسک پذیری”، “انعطاف پذیری”، ” نیاز به موفقیت” و” خوداتکایی” هستند، آنان  را به سمت  موفقیت در کسب و کاری که  مدیریت آنرا به عهده دارند، هدایت  می کنند.

هدف تحقیق خصوصیات کارآفرینی مدیران تعاونی ها

این تحقیق می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم رهنمود یا مرجعی باشد برای موسسات تعاونی نظیر: وزارت کارآفرینی و توسعه تعاونی ها، دپارتمان توسعه تعاونیها ( JPK) و کالج تعاونی مالزی (MKM) درباره موضوعاتی چون موارد زیر:
•    تعیین نیازهای آموزشی مدیران و رهبران شرکتهای تعاونی
•    کمک به شرکتهای تعاونی جهت تعیین چارچوب سیاستهای توسعه و مدیریت منابع انسانی
•    فراهم کردن مرجع یا مدلی برای شرکتهای تعاونی که می خواهند موفق باشند
•    راهنمایی مدیران جوامع تعاونی به منظور ایجاد رفتار، سلایق و فرهنگ کارآفرینی
•    مبنایی برای اجرای تحقیقات دیگر در زمینه مدیریت شرکت های تعاونی

حوزه تحقیق

این تحقیق اساسا” بر مدیران شرکتهای تعاونی متمرکز شد. زیرا مدیران کسانی هستند که سازمان را هدایت می کنند و آنرا به سمت موفقیت یا ناکامی سوق می دهند. بعلاوه، هر مدیری در مقایسه با دیگر کارکنان باید شناخت بهتری از عملکرد سازمانش داشته باشد.

روش تحقیق

برای این تحقیق که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده اجرا شد، تعداد ۳۰۰ نفر از مدیران سراسر مالزی به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تعداد  ۱۲ درصد کل تعاونی های مالزی به استثنای مدارس تعاونی می باشند. به هر حال در این تحقیق مصاحبه با ۲۰۰ نفر از مدیران تعاونی که ۱۸۲ نفر آنان مرد و ۱۸ نفر مدیرزن بودند امکانپدیر شد. این  تحقیق بر اساس مصاحبه و تنظیم پرسشنامه اجرا شده است. پرسشنامه ها به چهار بخش تقسیم شدند.

بخش اول به سوالاتی در باره گذشته تعاونی مربوط بود، بخش دوم به کاوش در زمینه خصوصیات کارآفرینی مدیران تعاونی می پرداخت، بخش سوم به وظایف مدیریتی و بخش چهارم به بررسی سبک رهبری تعاونی اختصاص داشت.
داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی، تحلیلی، آزمون کای دو، میانگین، انحراف معیار و درصدگیری تحلیل شدند. آزمون ” من ویتنی” برای آزمودن فرضیه تحقیق بکار رفت و میانه دوجامعه وابسته وظایف مدیریتی و سبکهای رهبری بر اساس مقیاس ۵ نمره ای” لیکرت” سنجیده شدند.

همچنین مدل رنسیس لیکرت برای آزمودن سبک رهبری در بین مدیران نیز بکار رفت. اساسا” چهار نظام رهبری وجود دارد، نظام اول: بهره کشی  آمرانه، نظام دوم: خیرخواهانه  آمرانه، نظام سوم: مشورتی و نظام چهارم: مشارکتی.

خصایص ۱۹ گانه کارآفرینی  که به وسیله جفری جی. مردیت۱۱، رابرت ای. نلسون۱۲  و فلیپ آ. نیک۱۳ (۱۹۸۲)  تنظیم شدند کمک کردند که کیفیت واقعی یک کارآفرین مشخص شود.  (جدول یک)

توصیف و تحلیل

تعریف تعاونی موفق

موفقیت یک تعاونی از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی سنجیده می شود. از نظر اجتماعی افزایش تعداد اعضا، چکونگی مشارکت اعضا در مجمع عمومی سالانه، فعالیتهای اعضای هیات مدیره، اختصاص بودجه به امور اجتماعی نظیر اعطای بورس و افزایش سهم مشارکت اعضا در سرمایه مورد نظر می باشد. در حالی که اندازه گیری از نظر اقتصادی بر اساس درآمد تقسیم شده، سود حاصل در دوره زمانی سه ساله و نحوه مشارکت اعضا درامور اقتصادی تعاونی صورت می گیرد.

تعریف مدیر

بطور کلی، مدیر فردی است که پست و قدرت مبتنی بر ساختار سازمانی را بدست می گیرد. اما، در ترکیب تعاونی، و این تحقیق، مدیر فردی است که حقوق می گیرد و بصورت تمام وقت برای حداقل ۲ سال در تعاونی کار می کند یا عضوی است از هیات مدیره که تقش مدیر را برای حداقل ۲ سال بعهده دارد.

نتایج مقاله خصوصیات کارآفرینی مدیران تعاونی ها

این بررسی  نشان داد که  برنامه ریزی، نظارت پیگیر، رهبری و سازماندهی مهمترین وظایف مدیران بوده است. هرچند که مدت زمان صرف شده برای  اجرای این وظایف موئد اهمیت پیش گفته نیست اما مشخص شد که مدیران بیشترین زمان را صرف نظارت کرده اند (جدول پنج و شش).

در این تحقیق با استفاده از فرمول الگوی رهبری ” من ویتنی” به این نتیجه رسیدیم که مدیران برای کسب موفقیت نباید به کارکنان خود زیاد آزادی دهند. مدیران تعاونیها برای رسیدن به اهداف خود باید همواره سازمان را تحت نظارت و کنترل داشته باشند. ارتباط دو سویه بین مدیران و کارکنان برای اطمینان از جریان روان مدیریت سازمانها باید اجرا شود.
بر مبنای الگوی چهارگانه رهبری رنسیس لیکرت، به این نتیجه رسیدیم که چهارمین نظام الگوی رهبری (مشارکتی) بهترین نظام برای اطمینان از کسب موفقیت در یک سازمان است. مقایسه بین الگوهای رهبری در تعاونیهای موفق با تعاونیهای کمتر موفق، تفاوت زیادی را نشان نداد. فقط مشخص شد که خصوصیات ارتباط و رهبری مدیران در تعاونیهای موفق به نظام مشارکتی نزدیکتر است.

نتیجه گیری مقاله خصوصیات کارآفرینی مدیران تعاونی ها

بدیهی است که توانایی و مهارت مدیران، بهره وری، ثبات و قابلیت پاسخگویی یک سازمان را شکل می دهد. این امر برای تعاونی ها نیز مصداق دارد. مدیر، رهبریت گروه را به عهده دارد. اوست که تصمیم می گیرد و ارتش خود را برای کسب پیروزی در جنگ رهبری می کند. اگر شکست بخورد، سازمان شکست می خورد.

برنامه ریزی ماموریت یا وظیفه بسیار سختی است، بنابراین مدیران جوامع تعاونی باید قادر به برنامه ریزی باشند. مهم است که یک برنامه ریزی کامل قبل از اجرای دیگر وظایف مدیریت تعاونی صورت پذیرد. در خصوص الگوی رهبری، بیشتر مدیران تعاونی های مالزی با رویکرد مشورتی سازگاری یافته اند.

برجسته ترین خصایصی که بین مدیران تعاونی ها در مالزی یافت شد: ارتقا کیفی، مسئولیت پذیری، شایسته سالاری، صداقت و اطمینان و تشکیل گروه دادن بود. حال آنکه، ریسک پذیری و استقلال اگرچه لازمند اما کمترین اهمیت را داشتند. این امر شاید به این دلیل است که اکثر مدیرانی که هم حقوق می گیرند و یا وظایف مدیریتی را افتخاری انجام می دهند، معمولا” از درگیر کردن خود با طرحهای پرخطر به دلیل تاکید اصول تعاونی بر سود و ریسک پذیری منطقی خودداری می کنند. بعلاوه، بیشتر مدیران از تصمیم ها و سیاستهای تعیین شده توسط هیات مدیره که بالاترین اختیار را در تصمیم گیری های مدیریتی برای تعاونی دارد پیروی می کنند. به هر حال این تحقیق نتوانست در مقایسه بین خصوصیات شرکت های تعاونی موفق و کمتر موفق تفاوت بارزی را شناسایی کند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

 

 

161 بازدید