توسعه شغلی

توسعه شغلی

روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی، پیشرفت های شگرف و عمیق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغییر ساختارهای سازمانی را از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده تر و تخصصی فراهم آورده است.
در چنین وضعیتی ارتقای ظرفیت علمی و بینش کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با تحولات، لازمه تداوم حیات سازمانی و تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی است. زیرا حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارت ها و آگاهی های مختلف کارکنان دارد و هر چه این مهارت ها به هنگام و بهینه باشند، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می شود.

مفهوم توسعه شغلی

هدف برنامه های آموزشی حفظ و ارتقای عملکرد شغلی فعلی افراد است، در حالی که برنامه های توسعه در صدد گسترش مهارت های لازم برای انجام وظایف شغلی آینده افراد می باشند.بهسازی یا تکامل حرفه ای کارکنان عبارت از برنامه یا فعالیت هایی است که به منظور پیشبرد رشد حرفه ای کارکنان تدوین می شوند و شامل آموزش قبل از خدمت فرآیندی است جهت تکامل شغلی یا بهسازی کارکنان که با هدف ارتقای سطح عملکرد شاغلان دارای سمت و مسئولیت های شغلی عرضه می شود. این نوع آموزش باعث رشد و پیشرفت شغلی و حرفه ای کارکنان می شود. هدف از طراحی برنامه های آموزش حین خدمت، افزایش توانمندی ها و مهارت های کارکنان در حین انجام وظایف خدمتی است (لاری، ۱۳۷۷). کوتاهی در امر تحقیق و بررسی تعهد سازمانی کارکنان، منجر به افزایش هزینه های هنگفت ناشی از ترک خدمت کارکنان و جذب نیروهای جدید، ایجاد مکانیزم های کنترل و نظارت دقیق و پیچیده دارد. اگر سازمان ها به منافعی که سازمانی در بر دارد، توجه داشته باشند، بالابردن سطح تعهد در میان کارکنان معنای خاصی خواهد یافت (گرین برگ و براون، ۱۹۹۰).

 

 

74 بازدید