تعاریف بازاریابی صادراتی

بازاریابی صادراتی بازاریابی یكپارچه ای از كالا ها و خدماتی است كه رهسپار به سوی مشتریان در بازارهای بین المللی هستند. بازاریابی صادراتی:

  • درک از محیط بازار هدف
  • استفاده از تحقیقات بازاریابی و شناسایی توانایی های بالقوه بازار
  • تصمیمات راجع به طرح محصول، قیمت گذاری، توزیع و كانال های آن، تبلیغات و ارتباطات و آمیخته بازاریابی را ایجاب می كند. (كیگن و گرین، 2000، 272)[1]

بازاریابی صادراتی شامل همه آن فعالیت های بازاریابی می شود كه در آن زمان شركت محصولاتش را بیرون از بازارهای محلی خود عرضه می كند و زمانی كه محصولات به طور فیزیكی از یك بازار یا كشور به بازار یا كشور دیگری روانه می شوند. اگر چه عملیات بازاریابی داخلی بر اهمیت اساسی خود باقی می ماند، چالش های عمده بازاریابی صادراتی انتخاب بازارهای مناسب یا كشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی است، تعیین تغییرات مناسب محصول برای برآوردن نیازمندیهای تقاضای بازارهای صادراتی است و توسعه كانال های صادراتی كه بر اثر آن شركت بتواند محصولاتش را در خارج عرضه كند. در این مرحله شركت عمدتاً بر اصلاحات محصول تمركز دارد و عملیات صادراتی را به عنوان عملیاتی سود آور و مناسب بر مبنای محصول متعلق به استراتژی محلی اش اداره می كند. (پیرو و هنسی، 1998، 4)[2]

[1] keegn and Green, 2000

[2] Pierre and Hennessey, 1998

منبع: modir123.com