تاثیرات برنامه ریزی سناریو

تاثیرات برنامه ریزی سناریو

مطالعات کمی برای ارزیابی اثربخشی سناریو که می تواند مفید باشد پیدا شده است. ما تنها یک مطالعه تجربی را که اثرات استفاده از برنامه ریزی سناریو بر عملکرد سازمانی است را بررسی می کنیم. دو محقق، دو صنعت انگلستان، عرضه آب و مشاوره IT را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که استفاده از برنامه ریزی سناریو با افزایش سود و و افزایش نرخ بازگشت سرمایه همراه است. مقایسه چهار سناریو تمرینات، مرتبط با یک برنامه تغییر جهانی سناریو آب و هوا را پیشنهاد می دهد که بیشتر برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل از طریق ارائه یک چهارچوب عمومی استفاده می شود.

یک محدودیت برای تصمیم گیری در فرایند سیاستگذاری شناسایی و بررسی عمل در یک منطقه پیش بینی است: از یافته های حاصل از یک سری کارگاههای آموزشی پزشکان و سیاستگذاران نتیجه گیری شد که رویکرد جدیدی برای افزایش ارتباط و تاثیر عملیات پیش بینی لازم است.

مطالعات چندی

مطالعات چندی نتایج موثر بر یادگیری فردی را گزارش می دهند. با استفاده از سناریو می توان به افزایش درک شرکت کنندگان از مهارت های ارتباطات استراتژیک و مباحثه کمک کرد. این مطالعات نشان می دهد که داده ها از شرکت کنندگان فردی در پروژه برنامه ریزی سناریو گردآوری شده است. یک مثال، مطالعه Grores و همکاران است. که به ارائه تصمیم، با تاکید بر مفاهیم سناریو در یک سری کارگاههای آموزشی مدیران و سهامداران آب کالیفرنیا کمک می کند.

همچنین افزایش درک شرکت کنندگان را از چالش های مبتنی بر تغییرات آب و هوایی، و اینکه چگونه بهترین پاسخ ها برای چالش ها در نظر گرفته می شود را اندازه گیری می کند. نظراتی در مورد تغییرات آب و هوایی مطرح شده است. با این حال دیدگاههای تجزیه و تحلیل ادبیات سیاسی کاملا واضح نیست. تغییر نظام های باوری در کوتاه مدت بسیار مشکل است.

این فرایند نیاز به زمان و چشم انداز بلند مدت دارد. به تصویر کشیدن ادبیات بخش خصوصی، استفاده از سناریو برای ردیابی چالش های پیش روی شرکت ها می تواندبه راحتی به دلایلی شکست بخورد: مدیران می توانند سناریوها را به دلیل اینکه گزینه های پایداری نیستند با اینکه قادر نیستند تهدیدات کسب وکار را ردیابی و یا منتقل کنند نپذیرند.

تمرینات سناریو

مطالعات متعدد به صورت اکید کاستی های احتمالی تمرینات سناریو یا روش هایی که باعث انحراف از توصیف عمل در ادبیات مورد مطالعه می شود را نشان می دهد. به عوان مثال روش استقرایی یا قیاسی برای توسعه سناریو مورد استفاده قرار می گیرد. آنها از رتبه بندی نیروهای ناشی شده استفاده می کنند.

انتخاب دو نی روی مهم (نیروهای ناشی شده که عدم اطمینان بالایی را در توسعه بیشتر ایجاد می کنند و می توانند تاثیر تعیین کننده ای را بر روی موضوع داشته باشند.) و آنها را در دو محور ساختار توسعه و پس از آن چهار سناریو ناهمگن مطرح می کند. بخش عمده اتی از این ادبیات نیاز به اتفاق نظر جامع به منظور پرورش اساسی درک مشترک در محور سناریو دارد.

 

240 بازدید