پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به برند مطالعه موردی بانک ملت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به برند مطالعه موردی بانک ملت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته: مدیریت بازگانی (بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۵ صفحه

 فرمت: Word

 

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • مدل مفهومی پژوهش
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیات اصلی
 • فرضیات فرعی
 • اهداف تحقیق
 • اهداف کاربردی تحقیق
 • تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • پرسشنامه
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

بازاریابی رابطه مند

پروپوزال بازاریابی رابطه مند بر وفاداری: عبارتست از شناسایی، ایجاد، نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و ذی نفعان شرکت که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجه عمل به تعهدات محقق می شود. در حقیقت بازاریابی رابطه مند به عنوان یکی از انواع بازاریابی تعریف می شود که رابطه با مشتریان را جذب، توسعه، نگهداری و ارتقا دهد. (بری، ۱۹۸۳).

وفاداری به برند

وفاداری تعهد قوی به خرید مجدد یک خدمت یا محصول برتر در آینده است، در صورتی که همان برند با وجود تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی رقبا، دوباره خریداری گردد. (الیور، ۱۹۹۹).

رضایت مشتری

رضایت مندی به عنوان یک ارزیابی کلی بر مبنای کل فرآیند خرید و تجربه مصرف تعریف می باشد که بر تصور از عملکرد محصول یا خدمت در مقایسه با انتظاراتی که قبل از خرید داشته ایم، تاکید دارد. (معصومی، ۱۹۸۸).

فرضیه های تحقیق

فرضیات اصلی:

 • بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری به برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • بین بازاریابی رابطه مند و رضایت کلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • بین رضایت کلی و وفاداری برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • رضایت کلی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری به برند را تعدیل می کند.

فرضیات فرعی:

 • بین اعتماد و وفاداری برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • بین تعهد و وفاداری برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • بین ارتباطات و وفاداری برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • بین اعتماد و رضایت کلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • بین تعهد و رضایت کلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 • بین ارتباطات و رضایت کلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

180 بازدید