انواع سیستم های اطلاعاتی

دسته بندی های مختلفی از انواع سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه های متفاوت ارائه گردیده است كه به تعدادی از آنها اشاره می شود. سه دسته اصلی سیستم های اطلاعاتی به سطوح مختلف سازمانی خدمت می كنند: سیستم های سطح عملیاتی، سیستم های سطح مدیریتی و سیستم های سطح راهبردی.

سیستم های سطح عملیاتی، با نگهداری اسناد فعالیت های پایه ای و تراكنش های سازمان مانند فروش، دریافت ها، اندوخته های نقدی، فهرست حقوق، تصمیم های اعتباری و گردش مواد در یك كارخانه، از مدیران عملیاتی پشتیبانی می كنند. هدف اصلی سیستم های این سطح، پاسخ دادن به پرسش های روزمره و ردیابی جریان تراكنش ها در داخل سازمان است. نمونه هایی از سیستم های سطح عملیاتی عبارتند از: سیستمی برای ثبت پرداختی های بانك از دستگاه های خود پرداز یا سیستمی جهت ردیابی ساعت های كاری كاركنان. سیستم های سطح مدیریتی درخدمت نظارت، كنترل، تصمیم گیری، و فعالیت های اداری مدیران میانی هستند. پرسش اصلی كه چنین سیستم هایی به آن می پردازند، این است: آیا همه چیز به خوبی كار می كند؟ سیستم های سطح مد یریتی به جای اطلاعات فوری درباره عملیات، گزارش های دوره ای فراهم می كنند. در دسته بندی دیگری كه در كتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت انجام شده، سیستم های اطلاعاتی به طور كلی به شش دسته تقسیم شده است (سن، 1990به نقل از قاضی زاده فرد 1387ص249).

1) سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
2) سیستم های اطلاعات پردازش عملیات(رخدادها) (TPS)
3) سیستم های اطلاعات تصمیم یار (DSS)
4) سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی (ارشد) (EIS)
5) سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی گروه كار (WGSS)
6) سیستم های اطلاعاتی خبره (ES)