ارزیابی سلامت سازمانی

ارزیابی سلامت سازمانی

 هر موجود انسانی، یا سیستم انسانی مانند یک سازمان دارای سه وضعیت مختلف در یک محیط است . در یک انتها پریشانی یا ناخوشی، در میانه وضعیت عادی و در انتهای دیگر سلامت قرار دارد.

وضعیت ناخوشی یا پریشانی

 عبارت است از مجموع شرایط فردی و محیطی و تنشی که منجر می شود افراد در یک سازمان عملکردی کمتر از حد انتظارات و پتانسیل خود و نیز متوسط صنعت مزبور داشته باشند . وضعیت عادی شرایطی است که در آن عملکرد فردی و سازمانی در سطوح مورد انتظار، در مقایسه با حد متوسط صنعت قرار دارد

سلامت، آن وضعیتی در افراد و سازمان متبوع آنها است که امکان می دهد عملکردی بالاتر از حد معمول انتظار و یا حتی بالاتر از همه رقبای خود داشته باشند. در اینجا سازمان به بهترین در طبقه خود، و موجودیتی مولد، چابک و انعطاف پذیر تبدیل می گردد.

اگر انگیزه بخشی مداوم در یک سیستم سالم صورت نگیرد، این سیستم سالم تدریجاً به وضعیت عادی وارد شده و در صورت تداوم این فقدان وارد وضعیت ناخوشی می گردد.

منابع ناخوشی در سازمان ها

بیشتر مطالعاتی که درباره سلامت سازمانی انجام شده اند، بیانگر این مطلب بوده اند که دو منبع وابسته

ایجاد سلامت سازمانی و کامیابی در محل کار وجود دارد . مهمترین منبع سلامت سازمانی عبارت از سبک رهبری و رفتار مدیران مستقیم افراد است .

منبع دوم عبارت است از سازمانی که باعث ایجاد خلاقیت و همکاری می گردند و نیز ابتکاراتی که باعث انجام کارها به شیوه ای ما فوق عادی می گردند.

نوع رفتار رهبری سازمان که ارتقا دهنده سلامت سازمانی است عبارت است از:

 • ارائه بینش و تعیین جهت، همراه با اعطای آزادی به اشخاص در جهت نوآوری و ابتکارات فردی
 • روشن کردن دقیق انتظارات و نیازمندی ها
 • درک و تمجید مکرر از کار خوب و اخذ فیدبک های مناسب در مورد عملکرد
 • برطرف کردن اختلافات بطور منصفانه و مناسب
 • تشویق توسعه و یادگیری
 • حمایت از همه افراد، اعتماد و احترام همگانی

این مطالعه نشان می دهد که سرمشق های سازمانی که مکان جذابی برای کار ایجاد می کنند، عبارتند از:

 • داشتن اهداف روشن و تجلیل تمام موفقیت ها
 • تشویق مشارکت در تصمیم گیری

داشتن ارزشهای مشترک که در تمام سازمان مورد تمرین قرار گیرند.

 • تدارک مواد، ابزارها و تجهیزات مناسب برای انجام کار
 • تشویق ارتباطات و انتقال دانش
 • پاداشهای روشن و منصفانه

 مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی

مطالعات نشان می­دهند که موثرترین رفتارهای مدیریتی که منجر به ایجاد محل کاری سالم و خلاق می­شوند، عبارتند از:

توانایی و تمایل مدیران به:

 • برطرف کردن اختلافات بطور منصفانه و مناسب
 • فراهم کردن آزادی برای کارکنان در انجام کار خود، همراه با ارائه مسیرها، ابزارها و اطلاعات روشن.
 • فراهم کردن فیدبک جامع و مستقیم در مورد عملکرد
 • حمایت و اعتماد
 • احترام به همه افراد

همچنین غیبت از محل کار، زمانی به حداقل خود می رسد که شرایط زیر در سازمان وجود داشته باشد:

 • دانش و ادراک هدف های سازمانی
 • مشارکت در تصمیم گیری
 • فیدبک مستقیم برای کار خوب
 • نشان دادن رفتار کارکنان، با انعکاس ارزشهای سازمان
 • شواهد مبنی بر ارتباط خوب و احترام در میان کارکنان

منبع: modir123.com

 

 

288 بازدید