عنوان ادبیات نظری: ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تحلیل پوششی داده

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 42 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ادبیات نظری ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تحلیل پوششی داده

 • مقدمه
 • شرکت تعاونی
 • مروری بر ادبیات موضوع
 • تعاریف ارزیابـی عملکرد
 • سابقه ارزیابـی عملکرد
 • تاریخچه ارزیابـی عملکرد در ایران
 • فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد
 • اثرات ارزیابی عملکرد
 • اهمیت ارزشیابی عملکرد
 • ابعاد ارزیابی عملکرد
 • عملکرد کارکنان
 • ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان
 • ارزیابی عملکرد مدیر
 • تعریف کارایی
 • مفهوم بهره وری
 • روشهای کلی اندازه گیری کارایی
 • پارامتری و 2) ناپارامتری
 • روش های پارامتری
 • روش های غیرپارامتری
 • انواع کارایی
 • كارايي فني يا تكنيكي
 • كارايي تخصيصي
 • كارايي اقتصادي
 • كارايي مقياس
 • روش تحلیل پوشش داده ها
 • اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها
 • روش تابع مرزی تصادفی
 • روش تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل پوششی داده ها
 • انواع مدل های تحلیل پوششی داده ها
 • الف) مدل CCR در ماهیت ورودی
 • ب) مدل BCC در ماهیت ورودی
 • ج) مدل BCC بدون ورودی
 • د) مدل رتبه بندی MAJ[1]
 • مزایای روش تحلیل پوششی داده ها
 • معایب DEA
 • ویژگی های تحلیل پوششی داده ها
 • قابلیت های کاربردی تحلیل پوششی داده ها
 • رتبه بندى در روش تحلیل پوششی داده ها
 • روش اندرسون- پیترسون
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات خارجی
 • تحقیقات داخلی
 • منابع

توضیحات

تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزیابـی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (کاپلان، 1385).

به طور کلی نظام ارزیابـی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. برخی تعاریف موجود در مورد ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:

 • ارزیابـی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، 1382).
 • ارزیابـی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابـی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری،1382).
 • به طور کلی نظام ارزیابـی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای . لیکانن، 1381).

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM