عنوان ادبیات نظری: اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 61 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات نظری اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش ویژگی های شخصیتی

 • مقدمه
 • شخصیت (تعاریف و نظریه ها)
 • نظریه ویژگی های شخصیت
 • سه بعد شخصیت آیزنک
 • 16 عامل شخصیت ریموند کاتل
 • نظریه پنج عامل شخصیت
 • رویکرد صفات
 • رویکرد یادگیری اجتماعی
 • رویکرد پدیدار شناختی (نظریه ی انسان گرا)
 • شبکه جهانی اینترنت
 • ویژگی های کار کردی اینترنت
 • اعتیاد
 • اعتیاد به اینترنت
 • تشخیص اعتیاد به اینترنت
 • نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت
 • مراحل اعتیاد به اینترنت
 • تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت
 • دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن
 • پیامد های اعتیاد اینترنتی
 • تمایل استفاده از اینترنت
 • مولفه های تمایل استفاده از اینترنت
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج کشور
 • جمع بندی تحقیقات انجام شده در پیشینه
 • مدل مفهومی تحقیق
 • منابع فارسی (39 مورد)
 • منابع انگلیسی (51 مورد)

توضیحات

شخصیت (تعاریف و نظریه ها)

درزبان روزمره مردم یکدیگر را با عباراتی مانند «بسیار با شخصیت »یا«دارای شخصیت خوب»توصیف می کنند. معمولاً این راهی است برای بیان این مطلب که فرد مورد نظر به مجموعه‌ی متنوعی از رفتارهای جالب توجه اجتماعی را از خود نشان می دهد. اما درزبان یک روانشناس گفتن اینکه فرد از شخصیت«بیشتر»یا «کمتر»برخوردار است، کاملاً،بی معنی خواهد بود. هرچند جنبه های فردی شخصیت، از قبیل درجه برونگرایی را می توان اندازه گرفت، اما خود شخصیت مفهومی گسترده و پیچیده است که به کمیت در نمی آید.

مسئله قضاوت اخلاقی درباره ی اینکه چه ویژگیهایی به وجود آورنده ی شخصیت خوب یابد است. مورد نظر ما نیست گرچه این نکته روشن است که وجود خاصی از شخصیت یک فردمی تواند از دید اجتماع کم و بیش مطلوب باشد. برخی از نظریه پردازان شخصیت را به معنای کلیه ی صفات پایدار یک فرد تلقی کرده اند، درحالی که دیگران این واژه را در مورد ویژگیهای قابل مشاهده ای که ماهیت بارز شناختی ندارند به کار برده اند. یعنی اینکه شخصیت شامل ویژگیهایی نظیرهوش و استعداد نیست.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی: 09120323225

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png