عنوان ادبیات نظری: نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 74 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات موضوعی: نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی

 • مفهوم سرمایه فكری
 • فلسفه «شدن»، پیش نیاز سرمایه های فکری
 • سرمایه های فکری
 • سرمایه های فکری چیست؟
 • مهارت‌های هفت‌گانه در تفکر سیستمی
 • سیر تکاملی سرمایه فکری
 • خصوصیات موجود در منابع نامشهود
 • عوامل محدودکننده در توانایی سرمایه فکری برای خلق ارزش
 • تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
 • سرمایه فکری از دیدگاه استوارت
 • سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس
 • سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون
 • سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند
 • سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران
 • معرفی مدلهای مختلف سرمایه فکری
 • مدل ادوینسون و مالون
 • مدل بروکینگ
 • مدل روس و همکاران
 • مدل استیوارت
 • مدل سالیوان
 • مدل بونفر
 • مدل بنتیس
 • مدل هانس و لاواندال
 • مدل لین
 • ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدلهای ارائه شده
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بروکینگ
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل روس و همکاران
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل استیوارت
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل سالیوان
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بونفر
 • ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل هانس و لاواندال
 • ابعاد سرمایه فکری براساس مدل لین
 • انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
 • مدلهای ارائه شده برای اندازهگیری و گزارش دهی سرمایه فکری
 • مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی
 • مفهوم چابكی سازمانی
 • سیر ظهور و پیدایش مفهوم چابكی
 • تعریف چابکی
 • ابعاد چابکی سازمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر
 • مضامین کلیدی در مفهوم چابکی
 • مدیریت شایستگی های اساسی
 • سازمان مجازی
 • قابلیت تجدید ساختار
 • سازمان دانشمحور
 • اصول چابکی در بخش دولتی
 • ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی
 • اهمیت چابكی در سازمانهای دولتی
 • نتایج حاصل از چابکی برای سازمان
 • پیشینه تحقیق
 • پژوهش های داخلی
 • پژوهش های خارجی
 • منابع داخلی (43 مورد)
 • منابع خارجی (77 مورد)

توضیحات

مفهوم سرمایه فكری

ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات منجر به افزایش علاقه محققان به مطالعه در حوزه سرمایه فکری (IC) شده است. این حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است IC را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش شرکت مورد استفاده قرار می­ دهند (پیوتانگ و دیگران، 2007). با ورود به اقتصاد دانشی به مدل جدیدی از دارایی­ های سازمانی نیاز داریم. به طور کلی، دارایی­ های سازمانی را می­توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

 • دارایی­ های مشهود

این دارایی­ها شامل دارایی­های فیزیکی و مالی هستند که به صورت کامل در ترازنامه شرکت­ها منعکس می­شود. این دارایی­ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می­کنند، یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته می­شود.

 • دارایی­ های نا مشهود

این دارایی ­ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

دارایی­های نامشهودی که تحت حمایت قانون قرار داشته و با عنوان مالکیت معنوی شناخته می­شوند و این دارایی­ها شامل حق امتیازها، کپی رایت، حق اختراع، فرانشیز و ثبت علائم و مارک­های تجاری است. که برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می­ شوند.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png