عنوان ادبیات نظری: زنجیره تامین لازج

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 89 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

 • بخش اول: ادبیات موضوع
 • مفهوم زنجیره تامین
 • تاریخچه زنجیره تأمین
 • ابعاد مدیریت زنجیره تامین
 • مزایای مدیریت زنجیره تأمین
 • مفهوم مدیریت زنجیره تأمین لارج
 • پارادایم های زنجیره تأمین لارج
 • مقدمه
 • مفهوم پارادایم زنجیره تأمین ناب
 • مفهوم تفکر ناب
 • اصول تفکر ناب
 • زنجیره تامین ناب
 • جدول (2-1): مقایسه سیستم توزیع ناب و DRP
 • شکل (2-1): جریان مواد در زنجیره ی تامین قبل و بعد از ناب سازی
 • دیدگاه های مربوط به زنجیره تامین ناب
 • ویژگی های زنجیره تأمین در تولید ناب:
 • مزایای زنجیره تامین ناب
 • مدل های ارزیابی سازمان ناب
 • عوامل مؤثر بر زنجیره تامین ناب
 • مفهوم پارادایم زنجیره تامین چابک
 • مزایای زنجیره تامین چابک
 • عوامل مؤثر زنجیره تامین چابک
 • مدل های زنجیره تامین چابک
 • شکل (2-2): مدل مفهومی زنجیره تأمین چابک (لین و همکاران، 2006)
 • شکل (2-3): ارکان و توانمندسازهای اصلی چابکی
 • 2-2-4- مفهوم پارادایم تاب آوری در زنجیره تأمین
 • جدول (2-2): تعاریف تاب آوری در زمینه زنجیره تامین
 • اقدامات تاب آوری زنجیره تأمین
 • جدول (2-3) اقدامات زنجیره تأمین تاب آور (کاروالهو و همکاران، 2012؛ آزویدو و همکاران، 2011)
 • عوامل مؤثر بر تاب آوری زنجیره تأمین
 • ویژگی ها و قابلیت های زنجیره تأمین تاب آور
 • جدول (2-4): مشخصه های زنجیره تأمین در تاب آوری (جعفرنژاد و محسنی، 1394)
مفهوم پارادایم زنجیره تأمین سبز
 • شکل (2-4): مفهوم زنجیره تأمین سبز
 • اهمیت و مزایای زنجیره تامین سبز
 • تفاوت بین مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز
 • جدول (2-5): مقایسه مدیریت زنجیره تأمین سنتی و سبز
 • گام های سبز نمودن مدیریت زنجیره تأمین
 • عوامل مؤثر بر زنجیره تامین سبز
 • شکل (2-5): مؤلفه های زنجیره تأمین سبز
 • فعالیت های اجرایی برای پیاده سازی به مدیریت زنجیره ی تأمین سبز
 • جدول (2-6): فعالیت های اجرایی دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین سبز(الفت و همکاران، 1390).
 • محرك سازمان ها به سمت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبز
 • موانع پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره ی تأمین سبز
 • زنجیره های تأمین ترکیبی
 • استراتژی زنجیره تأمین ناب/ چابک
 • شکل (2-6) مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین ناب/چابک
 • جدول (2-7): تفاوتهای استراتژی زنجیره تأمین ناب، چابک و ناب
 • اهداف یکپارچه سازی رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و سبز
 • ویژگیهای الگوهای چهارگانه زنجیره تأمین
 • بخش دوم: مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا
 • بخش سوم: پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • بخش چهارم: نقد ادبیات و پیشینه پژوهش
 • مدل جدولی شاخص های جمع آوری شده از زنجیره های تأمین ناب، چابک، ارتجاعی و سبز
 • جمع بندی
 • منابع
 • منابع فارسی: 38 مورد
 • منابع انگلیسی: 55 مورد

توضیحات

مفهوم زنجیره تامین

در طول دهه های گذشته، زنجیره تأمین به عاملی مدم و حیاتی در بازارهای جهانی تبدیل شده است. به طوری که در عرصه جهانی، رقابت اصلی در بین زنجیره های تأمین صورت می گیرد (کابرال و همکاران، 2011). با مدیریت علمی و منطقی بر زنجیره تأمین به عنوان یکی از مؤلفه های مهم مدیریت راهبردی می توان به مزیت رقابتی ددت پیدا کرد (آگراول و همکاران، 2007).

زنجیره­ های تأمین زیرساخت های مهمی برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات هستند. طبق نظر گانشان و هاریسون (1995)، زنجیره ­های تأمین بر اساس سفارش مشتری، مواد، موجودی ها و اجزای مختلف را به محصولات تمام شده تبدیل کرده و سپس بین مصرف کنندگان توزیع می کنند. انجام این عملیات شامل دو نوع اصلی ارتباطات شامل جریانهای فیزیکی و جریان های اطلاعاتی است. اولی معمولاً شامل حرکت کالاها به سمت جلو یعنی از تأمین کنندگان به سمت مصرف کنندگان در هر حلقه از زنجیر می­ شود، در حالی که جریان اطلاعات شامل تبادل داده ­های تجاری و محصول، مثلاً کاتالوگ­ های الکترونیک، سفارشات یا پرداخت­ ها برای مواد، خدمات، ذخایر و محصولات نهایی می ­شود (کازینگا، 2013).

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png