عنوان ادبیات نظری: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 88 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

 • مقدمه
 • روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران
 • تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان
 • مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر
 • مفهوم مدرسه هوشمند
 • مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز
 • تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی
 • تفاوت مدارس سنتی وهوشمند
 • کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش
 • کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس انفرادی
 • کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری اکتشافی
 • کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل ارتباط
 • کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در ارزشیابی هدف‌های آموزشی
 • کاربرد فن‌آوری  اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار مدیریت
 • آموزش، یادگیری و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
 • نقش‌های فن‌آوری اطلاعات در مدارس
 • پایه‌های نظری فن‌آوری آموزشی
 • سقراط (469-399 پیش از میلاد)
 • ونت (1920-1832)
 • ابینگهاوس (1909-1850)
 • لوین (1947- 1890)
 • ویگوتسکی (1934-1896)
 • گانیه (2002-1916)
 • مریل (1937)
 • ضرورت استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی در کلاس
 • اهداف کلی آموزش در ایران
 • ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند
 • ارکان مدارس هوشمند
 • اصول مدارس هوشمند
 • اهداف مدارس هوشمند
 • معرفی پروژه شبکه تایگر
 • اجرا و پیاده سازی
 • مدل اولیه مدارس هوشمند ایران
 • مدل مفهومی مدرسه هوشمند
 • عناصر مدل مفهومی مدرسه هوشمند
 • محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه‌ای
 • زیر ساخت توسعه یافته فن آوری اطلاعات
 • مدیریت مدرسه توسط سیستم‌های یکپارچه رایانه‌ای
 • برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فن آوری اطلاعات
 • ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر
 • مدل اجرایی مدرسه هوشمند
 • لایه فرآیندهای کسب و کار
 • آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی
 • مدیریت امور دانش آموز
 • مدیریت مدرسه
 • مدیریت فن آوری
 • لایه خدمات و سیستم‌های کاربردی
 • آموزش، تدوین و مدیریت منابع آموزشی
 • مدیریت امور دانش آموزی
 • مدیریت مدرسه
 • مدیریت فن آوری
 • لایه فنی
 • مدل‌های مختلف فضاهای یادگیری
 • مدل‌های یادگیری شبکه‌ای          
 • یادگیری در کلاس‌های آینده
 • یادگیری ساختار دانش و توانایی حل مشکل
 • یادگیری مبتنی بر جامعه
 • نه قدم اصلی شخصی سازی یادگیری
 • مفهوم یادگیری
 • محورهای اساسی یادگیری
 • اهمیت یادگیری
 • شرایط یادگیری
 • تقسیم بندی سبک‌ها
 • سبک‌های شناختی
 • سبک‌های عاطفی
 • سبک‌های فیزیولوژیکی
 • سبک های شناختی و انواع آن
 • دسته‌بندی سبک‌های شناختی بر اساس نظر کلب
 • نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری
 • عناصر رویداد یادگیری
 • تعریف مفاهیم سبک‌های یادگیری
 • نظریه‌هایی در سبک های یادگیری
 • سبک یادگیری دان و دان
 • سبک‌های یادگیری ورمونت
 • رویکردهای یادگیری بیگز
 • سبک های یادگیری فلدر و سولمان
 • سبک‌های یادگیری کلب و فرای
 • نظریه یادگیری تجربه‌ای
 • تاثیر سبک‌های دانش آموزان در ارتباط با معلم
 • سبک‌های مختلف یادگیری در فرآیند آموزش
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
 • جمع بندی
 • چهارچوب نظری پژوهش
 • منابع

توضیحات

روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران

ایجاد طرح مدارس هوشمند در ایران (84-1383) متاثر از نظام آموزش و پرورش مالزی بوده است. استفاده از فن آوری در آموزش ایران به زمان بهره‌گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم‌های آموزشی در کلاس درس باز می‌گردد. پس از آن، تلویزیون به عنوان رسانه آموزشی مورد توجه قرار گرفت وتلویزیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی به امر آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت. پس از ورود صنعت رایانه به ایران و رشد و نفوذ رایانه‌های شخصی در میان اقشار مختلف فرهنگی اجتماعی، فعالیت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه نیز آغاز گشت و بیش از ده سال است که در این زمینه فعالیت می‌شود و این امر با تولید لوح‌های فشرده آموزشی آغاز گردیده است. (نقشه راه هوشمند سازی مدارس ایران، 1390، ص 15)

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png